Archívum

  2015       2010
2019  2014 2009
2018  2013 2008
2017  2012 2007
2016       2011    2006

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2019. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

 

Kutatási eredményeink hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során (ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzése, egyetemi, főiskolai oktatómunka, posztgraduális képzések stb.), illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. Kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként.
Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is részt vettek a lakosság tájékoztatásában.


1. Előadások

Az Intézet kutatói 2019-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 155 előadást tartottak. Az előadások közül 9 idegen nyelven, és 8 külföldön hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 11 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre.
 

2. Publikációk

A tárgyévben összesen 69 publikáció jelent meg kutatóinktól, ebből 6 idegen nyelven. Utóbbiak közül 4 külföldön jelent meg.
Az OKRI kutatói idén 11 könyvfejezetet, valamint 3 monográfiát (könyvet, jegyzetet) tettek közzé, 31 tudományos folyóiratban és 4 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. Ezen kívül 9 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 4 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, az intézet honlapján túli, egyéb internetes felület stb.). Munkatársainkat 7 alkalommal kérték fel különböző szakmai kötetek, folyóiratok szerkesztésére is. Egyre jellemzőbb, hogy a kiadványok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

1. Nemzetközi együttműködések

  Részvétel a Legfőbb Ügyészség képviseletében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ/OSCE) „Effective Criminal Justice System Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe” projektjének magyar irányító bizottságában.
  PoMigra – Politically Motivated Crimes related to Migration (kutatási projekt)
Együttműködő intézmények: BKA Extremismus Forschungsstelle, EENeT Office, OCCAM és más nemzetközi egyetemek és intézetek
  Vigilantism against Migrants and Minorities (kutatási projekt)
Együttműködő szervezetek: Oslói Egyetem, Tomas Masaryk Egyetem (Brno), GLOBSEC Institute (Bratislava)


2. Nemzeti szakmai-intézményi együttműködések

  Országos Bírósági Hivatal – a 2017 óta fennálló együttműködés a megállapodásban foglaltak szerint
  Belügyminisztérium – a BM által szervezett Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO kerekasztal-ülésein való részvétel. Az emberkereskedelem elleni stratégia előkészítő munkaanyagainak véleményezése. Az emberkereskedelem témában mind az ORFK, mind a BM által szervezett képzés és tréning tematikájának kialakításában és megvalósításában való részvétel.
  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács – közös kutatómunka, rendezvények.
  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – közös kutatómunka, kerekasztal-megbeszélések.
  MTA ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság – közös rendezvények.
  Agrárminisztérium – a minisztérium által kezdeményezett kutatás a hazai vadászbalesetek jogi és kriminológiai hátterének vizsgálatára.
  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – gyógypedagógusi igazságügyi szakértői tevékenység szakmai protokolljának kidolgozása


3. Pályázatok

A beszámolás évében nem került pályázat benyújtásra. A korábban – a 2016. és 2017. években – benyújtott pályázatok a tárgyévben zárultak le.

1.   Benyújtás éve: 2016
Megjelölése: Internal Security Fund, 2016–2017
Címe és témája: PoMigra (Politically motivated crime in the light of current migration flows)
Együttműködő partnerek: BKA Extremismus Forschungsstelle, EENeT Office, OKRI, OCCAM és más nemzetközi egyetemek és intézetek

2. Benyújtás éve: 2017
Megjelölése: KÖFOP 2016/246/NKE-RTK
Címe és témája: Rendészettudományi Doktori Iskola Műhely (Alprojekt: A kulturális javak védelmének rendészeti eszközrendszere)
Együttműködő partnerek: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2019-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum
Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
Balkan Criminology Network
Börtönügyi Szemle
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa
Bűnügyi Szemle
EUCPN (EU Crime Prevention Network)
European Expert Network on Terrorism (EENet)
European Forum for Restorative Justice
European Journal of Probation, Editorial Board
European Society of Criminology
Fényes Elek Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC)
International Society of Criminology
Iustum Aequum Salutare
Katonai és Hadijogi Szemle
Magyar Börtönügyi Társaság
Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Jog és Irodalom Szekció
Magyar Jogász Egylet Büntetés-végrehajtási Jogi Szakosztály
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testülete
MTA Bolyai Társaság
MTA IX. Gazdasági és Jogtudományok Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság
MTA Gazdasági és Jogtudományok (IX) Osztály ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Köztestülete
MTA Rendészeti Albizottság
MTA SLYFF
NKE Egyetemi Doktori Tanács
NKE Rendészettudományi Doktori Iskola
Pécsi Akadémiai Bizottság Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága
Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány
Policing & Society – Advisory Board
PPKE JÁK Doktori és Habilitációs Bizottsága
PPKE JÁK Kinevezési Bizottsága
Pro Futuro
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle

 

5. Oktatás

1. Oktatási tevékenység 

1.1. Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
  Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar


1.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok

  “Acceleration of the Criminal Procedure from a Comparative Point of View”
  „A bűnöző élete”
  az elméleti kriminológia alapproblémái
  büntetési tanok
  büntetőjog
  büntetőeljárás-jog
  büntetés-végrehajtási jog
  bűnmegelőzés
    „Döntéseink pszichológiája: a tárgyalás kettéosztása”
  európai büntetés-végrehajtási jog
  európai büntetőjog
  kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése
    környezeti büntetőjog
    kriminálpolitika
  kriminálpszichológia
  kriminológia
  nemzetközi büntetőjog
  pönológia
  resztoratív módszerek alkalmazása a rendészeti munka és a büntetés-végrehajtás során
  személyek a büntetőeljárásban
  viktimológia


2. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási évben is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében:

  1. A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata
2. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése a jogerős ítéletek tükrében

– továbbképzés, február 8., Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség, Tatabánya
  Hate Crime and Hate Speech
– angol nyelvű konferencia, február 28., OKRI, Budapest
 –   A környezet és a természet elleni bűncselekmények gyakorlati kérdései
– konferencia, március 28., Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest
 –   A technológiai modernizáció és a büntetőjog
– konferencia, szeptember 27., OKRI, Budapest
  Családon belüli erőszak
– konferencia és workshop, október 10., OKRI, Budapest
 –   Családon belüli erőszak
– konferencia és workshop, október 16., OKRI, Budapest
 –   A drónok és az önvezető járművek által okozott balesetek büntetőjogi kérdései
– konferencia, november 20., OKRI, Budapest
 –   A szervezett bűnözés és a bűnszervezet jogi és kriminológiai kérdései
– továbbképzés, november 25., Nógrád Megyei Főügyészség, Balassagyarmat
 –   Értékteremtő tudomány. A büntetőjog-tudományok emberi és tudományos értékeket védő szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről
– konferencia, november 27., MTA Székház, Budapest


Idén hét alkalommal szervezett Intézetünk olyan rendezvényt, amelyen az ügyészek továbbképzésének keretében kreditpont volt szerezhető. Ebből két konferencia az Ügyészek Országos Egyesületével, az MTA ÁJB Bv. Jogi Albizottságával, a Bv. Szervezet Tudományos Tanácsával, valamint a Belügyi Tudományos Tanáccsal együttműködésben valósult meg.

  

6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2019-ben összesen 53 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában. Ebből 5 esetben a nyomtatott sajtó hasábjain, 10 esetben a rádióban, 25 esetben valamely televízió csatornáján, és 13 esetben az interneten történt médiamegjelenés.


 

III. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. A fókuszcsoport kvalitatív kutatási módszer alkalmazása – a külső szakmai résztvevőkkel való közvetlen munka révén – a tárgyévben is erősítette szakmai kapcsolatainkat.

A tárgyévben is folytatódott a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézetével (MTA TK JTI) még 2014-ben, valamint az Országos Bírósági Hivatallal 2018-ban megkötött szakmai együttműködés.

A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi apparátussal volt. Ebben az évben a folyamatban volt összes projekt már közel felét (40%-át, 16 feladatot) kezdeményezte az ügyészi szervezet. A munkatervi projektek közül 7 kutatás a Legfőbb Ügyészség, 9 a megyei főügyészségek javaslatára, kettő pedig együttműködés keretében valósult meg. A Legfőbb Ügyészség év közbeni felkérése alapján – a munkatervi, illetve a munkaterven felül végzett kutatások mellett – további négy feladatot végeztünk el és egy nemzetközi projektben képviseltük az ügyészi szervezetet.

A Legfőbb Ügyészség képviselőjeként rendszeres részvételünk a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság rendes ülésein, valamint a soron kívüli eljárásokban a minősítési javaslatok elektronikus elkészítése során, ezen kívül rendszeres a részvétel a Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottságának ülésein is.

Egy kutatónk a beszámolási időszakban részt vett az ELTE Pszichológiai Intézete Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoportjának (korábban Kriminológiai Pszichológiai Kutatócsoport) munkájában, különös tekintettel a kriminológiai témájú kutatásokra.

Három kollégánk sikeres ösztöndíjat szerzett Új Nemzeti Kiválóság Program keretében.

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.

Az Intézet számos kutatója lát el egyéb – részben az oktatási tevékenységhez kapcsolódó – szakmai, közéleti feladatot. Ilyenek (a teljesség igénye nélkül): doktori iskola vezetése, doktori képzésben kurzus vezetése, diplomamunka irányítása, PhD-témavezetés, opponensi tevékenység, ODTK zsürielnökség, TDK és szakdolgozatok bírálata, illetve témavezetése, tudományos pályaművek értékelése, tudományos pályaművek megírása, konzultációs és véleményező tevékenység stb.

2019-ben a kutatók 147 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 109 alkalommal vettek részt belföldi konferencián előadás tartása nélkül.

 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az Intézet kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség.

Kutatóink a tárgyévben összesen 155 előadást tartottak különböző konferenciákon és rendezvényeken, ebből 8 alkalommal külföldön rendezett konferencián. A konferencia-részvételek egy részét a Legfőbb Ügyészség finanszírozta, egy részét a kutatók a pályázati pénzekből, illetve más forrásból fedezték, részben pedig a meghívó fél járult hozzá a költségekhez.

Az Intézet hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóhely. Az egyik legrégibb és legjobban működő kapcsolat a freiburgi Max-Planck Intézethez fűződik, amellyel immár évtizedek óta folyamatos a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként.

Nemzetközi kapcsolatainkat erősíti az Intézetben látogatást tevő, előadást tartó vagy itt kutatást folytató külföldi kollégák jelenléte is. Májusban került sor az Intézetben a Közép-Európai Rendőr Akadémia (KERA) delegációjának fogadására. Szeptemberben Ilaria Espozito OSCAD tisztviselő (Observatory for Security against Acts of Discrimination / Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) számára adtunk tájékoztatást a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésének és büntetésének magyarországi helyzetéről.

Egy kutatónk háromnapos külföldi tanulmányúton vett rész Bukarestben, a CEPOL és EJTN szervezetek meghívására.

Az intézet két amerikai és egy erdélyi diák gyakorlatának biztosított helyszínt tárgyévben (ERASMUS, PPKE nyári egyetem keretében).

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

  Current questions and answers relating to the criminal law protection of the financial interests of the European Union (Hercule Téli Akadémia)
– február 14–15., Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest
  Independence and ethical dimension of the judicial power exercise
– február 15., Szlovákia, Pozsony, Comenius Egyetem
  Bratislava Legal Forum 2019
– február 15., Bratislava
  Radicalisation versus polarisation: Understanding Dynamics and current practices for both religious and political extremism
– február 26., PTE ÁJK, Pécs
  Hate crime and hate speech: lessons learned, countering activities and the case of far right extremism
– február 27., PPKE JÁK, Budapest
  Hate crime and hate speech
– február 28., OKRI, Budapest
  Safe City 1.0.
– március 8., BM Nemzetközi Oktatási Központ, Budapest
  Balkan Criminology: Future Workshop
– március 29–31., Bukaresti Tudományegyetem ÁJK
  EUROCRIM 2019: ConverGENT – Convergent roads, bridges and new pathways in criminology
– szeptember 19., Gent, Belgium
  Visegrad Group 1989–2019: On the Road to Restorative Justice
– október 3., Prága
  Bűnügy-történeti konferencia
– október 10–12., Románia, Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  Transnational Cooperation on the Identification, Assistance and Referral of Third Country National Victims of Human Trafficking
– október 15., Belügyminisztérium, Budapest
  Professional training of law enforcement services to combat cybercrime
október 21., Legfőbb Ügyészség, Budapest


 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK


Tárgyévben 111 kötettel gyarapodott a könyvtár, ebből 56 kötet ajándék, illetve csere útján került a gyűjteménybe. A 111 kötetből 20 kötet külföldi, angol és német nyelvű kiadvány. A könyvtár állománya jelenleg 9480 leltári egység.

Az idei évben is elérhető volt a Hatályos Magyar Jogszabályok, amely hozzávetőlegesen 350 jogszabályt, 120 legfelsőbb bírósági, illetve kúriai határozat rendelkező részét és 100 állásfoglalást, illetve 120 versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven. Szerepelnek rajta nemzetközi egyezmények angolul, illetve ezen az adatbázison keresztül érhető el a Jogesetek Magyarázata című folyóirat is.

Gyűjteményünk gyarapításának egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Kiemelkedőnek tartjuk a jó kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek az alábbiak: freiburgi Max Planck Institute-, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem-, a Kúria- valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtára, az Alkotmánybíróság Könyvtára és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Könyvtára.

Jó a kapcsolat még az Országgyűlési Könyvtárral, ahonnan továbbra is rendszeresen kapjuk a HeinOnline adatbázisból a megadott témákhoz kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat.

Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával.

A Legfőbb Ügyészség Könyvtárával további szoros szakmai együttműködés alakult ki, mivel áttértek az OKRI által is használt HunTéka integrált könyvtári rendszer használatára, mely az OKRI szerverén keresztül érhető el. Mindez licencbővítés keretében valósult meg. Ezen felül idén is könyvtárunk végezte a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóirata, az Ügyészségi Szemle szakirodalmi válogatását, illetve segítséget nyújtott a kutatóknak az MTMT adataik rögzítésében.

Tárgyévben a könyvtár a következő folyóiratokra fizetett elő:

Állam- és Jogtudomány     Magyar Pszichológiai Szemle
Belügyi Szemle   Magyar Tudomány
Kúriai Döntések   Pszichoterápia
Börtönügyi Szemle   Jogesetek Magyarázata (online)
Magyar Közlöny   The British Journal of Criminology
Magyar Jog    European Journal of Criminology
Jogtudományi Közlöny   Kriminalistik
Ügyészek Lapja    Kriminologisches Journal
Jog – Állam – Politika   Monatsschrift für Kriminologie und Straftrechtsreform
Ügyészségi Közlöny (online)    

 
 
V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
 


Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi előadások kerültek megrendezésre:

  január 30.
A bűnügyi statisztika aktuális kérdései
Előadó: Kó József
  március 27.
Tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak
Előadó: Szabó Judit
  április 24.
A józan ész és a tudományos racionalitás: a biztonsággal kapcsolatos dilemmák a rendészettudományban
Előadó: Kerezsi Klára
  május 5.
A bűnügyi statisztikai rendszerek változásai
Előadó: Szigeti Ákos
  május 29.
Gyűlölet-bűncselekmények történeti perspektívában
Előadó: Zoltán Gábor
  szeptember 25.
A poligráf alkalmazásának tapasztalatai egy empirikus kutatás tükrében
Előadók: Kármán Gabriella, Szabó Judit
  október 30.
A kihívó közösségellenesség értelmezése a garázdaság miatt indult büntetőügyekben
Előadó: Nagy László Tibor
  december 11.
Statisztikai adatok kinyerése az ENYÜBS’18 rendszer állományaiból
Előadók: Szigeti Ákos, Kolonics Réka, Becker Ádám

 

 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK


1. Intézeti kötetek
 

A beszámolási időszakban három kiadvány jelent meg az Intézet saját kiadásában, magyar nyelven, egy további kötet pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közös gondozásban.

1.   Kriminológiai Tanulmányok 56. kötet
(Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2019
2.   Speciális prevenció és dezisztencia
(Szerző: Szabó Judit) OKRI, Budapest, 2019
3.   A kriminalisztikai szakértői bizonyítás. A hiteltérdemlőség építőkövei
(Szerző: Kármán Gabriella) OKRI, Budapest, 2019
4.   Műtárgyhamisítás magyar szemmel. Ocsút a búzától
(Szerk.: Kármán Gabriella, Bendzsel Miklós, Emőd Péter) SZTNH–OKRI, Budapest, 2019

 

2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztottuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményen való részvételi lehetőségekről.

Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információcserére, többek között az ügyészségi továbbképzés keretében zajló szakmai rendezvényeink meghirdetésére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák

1.     február 28., OKRI, Budapest
A konferencia címe: Hate Crime and Hate Speech
Szervező: OKRI

2.
  március 28., Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest
A konferencia címe: A környezet és a természet elleni bűncselekmények
gyakorlati kérdései
Szervező: OKRI

3.
  szeptember 27., OKRI, Budapest
A konferencia címe: A technológiai modernizáció és a büntetőjog
Szervező: OKRI–ELTE–ÜOE
4.   október 10., OKRI, Budapest
A konferencia címe: Családon belüli erőszak konferencia és workshop
Szervező: OKRI
5.   október 16., OKRI, Budapest
A konferencia címe: Családon belüli erőszak konferencia és workshop
Szervező: OKRI
6.   november 20., OKRI, Budapest
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: A drónok és az önvezető járművek által okozott balesetek  büntetőjogi kérdései
Szervező: OKRI
7.   november 27., MTA székház, Budapest
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Értékteremtő tudomány. A büntető jogtudományok emberi és tudományos értékeket védő szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről
Szervező: MTA ÁJB Bv. Jogi Albizottsága–OKRI–Bv. Szervezet
Tudományos Tanácsa

 

2. További rendezvények


2.1. Az Intézet kutatási tevékenységének keretébe illeszkedő workshopok, kerekasztal- és fókuszcsoportos megbeszéléseken túl több fontos szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási időszakban, illetőleg továbbra is helyet biztosítottunk több felkérő szervezet megbeszéléseinek, többek között:

  Tudományos Tanács ülése
OKRI, Budapest, február 27.
  A vadászbalesetek jogi és kriminológiai vizsgálata – kutatási megbeszélés
OKRI, Budapest, február 12.
  A tészes fogvatartottak elhelyezése, kezelése – kerekasztal-megbeszélés
OKRI, Budapest, március 21.
  Ügyészek Lapja – szerkesztőségi megbeszélés
OKRI, Budapest, április 16.
  A Közép-Európai Rendőr Akadémia (KERA) delegációjának fogadása
OKRI, Budapest, május 24.
  Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) közgyűlése
OKRI, Budapest, május 24.
  Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) megbeszélése
OKRI, Budapest, május 24.
  Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai, a kizsákmányolás büntetőjogi, kriminológiai és szociológiai értékelése – kerekasztal-beszélgetés
OKRI, Budapest, október 8.


2.2. Kutatóink számos más helyszínen is részt vettek – többnyire szervezőként – kutatásaikhoz kapcsolódó rendezvényeken, így például:

  A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával az év folyamán 6 alkalommal közös értekezlet, kerekasztal-beszélgetés folyt a büntetés-végrehajtást érintő kutatásokról. Témák: – a fogvatartottak bűnismétlésének hatékony megelőzése; – az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása; – a büntetés-végrehajtás millenniumi ünnepi konferenciái.
  Egy kutatónk közreműködött az „Ezer év hazánk és szakmánk történetében” című tudományos konferencia-sorozat előkészítésében és szervezésében (partnerek: ELTE, SZTE, PTE, ME, MTA).
  Egy kutatónk közreműködésével szakmai egyeztetés történt tárgyév novemberében a BNSOR nemzetközi megfeleltetési rendszerrel kapcsolatban, melyre a Központi Statisztikai Hivatalban került sor.
  Három alkalommal szakmai egyeztetésre került sor az OKRI, az Országos Rendőr-főkapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság és a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség részvételével, A kapcsolati erőszak és a szexuális bűncselekmények jogalkalmazási gyakorlata, nehézségei, „jó megoldások”, jogértelmezési kérdések címmel. A rendezvényen az OKRI kutatója, a megyei főügyész, a büntetőjogi főügyész-helyettes, szakági ügyészek és nyomozók vettek részt.
  Szeptember 24-én bűnmegelőzési kerekasztal-beszélgetés keretében találkozott kutatónk a Budaörsi Gyermekjóléti Szolgálat képviselőivel.
  A Belügyminisztérium az OKRI két kutatójával együttműködve november 20-21-én szemléletformáló tréninget tartott az emberkereskedelem jelensége által leginkább érintett megyék (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye) rendőrei, ügyészei és bírái számára.
  Egy kutatónk a környezetvédelem és környezettudatosítás jegyében tevékenyen részt vett a Budapesti XV. kerületi Károly Róbert Általános Iskola ún. „Fenntarthatósági hét” című rendezvényén, és az élőlényekkel folytatott kereskedelem veszélyeiről számolt be a kisiskolásoknak.

 

 VIII. HONLAP


Megújult honlapunk – megfelelve a különféle információhordozókon történő felhasználás kihívásának – széleskörűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között:

  beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről („Kutatások”, „Munkatervek”, „Beszámolók”);
  folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről („Események”);
  minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
  kiadványaink („Kriminológiai Tanulmányok”, „OKRI kötetek”, „Kutatók könyvei”; „Idő-szaki kiadványok”) népszerűsítése mellett egyre több kötetet teszünk hozzáférhetővé teljes terjedelmében (a szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással);
  betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk („Intézeti aktualitások”);
  az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit;
  a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
  mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.


A visszajelzések szerint honlapunk felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.


 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________ 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. január 21. csütörtök, 12:52:17.