Archívum

  2015       2010
  2014 2009
2018  2013 2008
2017  2012 2007
2016       2011    2006

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2018. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA


A kutatások eredményeinek hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során – az ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzésében, az egyetemi, főiskolai oktatómunkában, valamint a posztgraduális képzésekben –, illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. A kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként. Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is részt vettek a lakosság tájékoztatásában.


1. Előadások

Az Intézet kutatói 2018-ban különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 111 előadást tartottak. Az előadások közül 18 idegen nyelven, és 16 külföldön hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 22 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre, ebből 4 esetben idegen nyelvű konferencián.

 

2. Publikációk

A tárgyévben összesen 81 publikáció jelent meg kutatóinktól, ebből 19 idegen nyelven. Utóbbiak közül 6 külföldön jelent meg.
Az OKRI kutatói idén 17 könyvfejezetet, valamint 4 monográfiát (könyvet, jegyzetet) tettek közzé, 31 tudományos folyóiratban és 3 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. Ezen kívül 10 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 8 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, az intézet honlapján túli, egyéb internetes felület stb.). Munkatársainkat 8 alkalommal kérték fel különböző szakmai kötetek szerkesztésére is. Egyre jellemzőbb, hogy a szakmai folyóiratok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

1. Nemzetközi együttműködések

  Balkan Homicide Study (Szándékos emberölések jogi és kriminológiai jellemzői a balkáni térségben)
Együttműködő szervezet: Max Planck Institute Balkan Criminology Network
  PoMigra – Politically Motivated Crimes related to Migration
Együttműködő intézmények: BKA Extremismus Forschungsstelle, EENeT Office, OCCAM és más nemzetközi egyetemek és intézetek
  Vigilantism against Migrants and Minorities
Együttműködő szervezetek: Oslói Egyetem, Tomas Masaryk Egyetem (Brno), GLOBSEC Institute (Bratislava)


2. Nemzeti szakmai-intézményi együttműködések

  Országos Bírósági Hivatal – 2017 óta fennálló együttműködés a megállapodásban foglaltak szerint
  Belügyminisztérium – közös rendezvények szervezése
  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács – közös kutatómunka, konferencia részvétel
  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – kutatómunka szervezése és abban való részvétel
  MTA ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság – közös rendezvények, kutatások
  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – gyógypedagógusi igazságügyi szakértői tevékenység szakmai protokolljának kidolgozása


3. Pályázatok

A beszámolás évében nem került pályázat benyújtásra. A korábban – a 2016. és 2017. években – benyújtott pályázatok megvalósítása folyamatosan teljesül.

1.   Benyújtás éve: 2016
Megjelölése: Internal Security Fund, 2016–2017
Címe és témája: PoMigra (Politically motivated crime in the light of current migration flows)
Együttműködő partnerek: BKA Extremismus Forschungsstelle, EENeT Office, OKRI, OCCAM és más nemzetközi egyetemek és intézetek

2. Benyújtás éve: 2017
Megjelölése: KÖFOP 2016/246/NKE-RTK
Címe és témája: Rendészettudományi Doktori Iskola Műhely (Alprojekt: A kulturális javak védelmének rendészeti eszközrendszere)
Együttműködő partnerek: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2017-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
American Society of Criminology
Balkan Criminology Network
Börtönügyi Szemle
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa
ESZTER Közhasznú Alapítvány
EUCPN (EU Crime Prevention Network)
European Expert Network on Terrorism (EENet)
European Forum for Restorative Justice
European Journal of Probation, Editorial Board
European Society of Criminology
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Fényes Elek Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Bullying Prevention Associaton
International Society of Criminology
Iustum Aequum Salutare
KRE ÁJK Tudományos Diákköri Tanács
Magyar Börtönügyi Társaság
Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat
Magyar Jogászegylet Büntetés-végrehajtási Jogi Szakosztály
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület
Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
Magyar Szociológiai Társaság
Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testülete
MTA Bolyai Társaság
MTA Gazdasági és Jogtudományok (IX) Osztály ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Köztestülete
MTA SLYFF
MTA Társadalomtudományi Kutató Központ (MTA TTK)
NKE Egyetemi Doktori Tanács
NKE Kutatási Tanács, Rendészettudományi Kollégium
Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány
Policing & Society – Advisory Board
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle

 

5. Oktatás

1. Oktatási tevékenység 

1.1. Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola
  Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar


1.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok

  a bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata
  az elméleti kriminológia alapproblémái
  az informatikai bűnözés kihívásai; kiberbiztonság és kibervédelem, rendészet és állampolgári jogok a kibertérben
  az iskolai és online kortárs bántalmazás jelensége, megelőzése és komplex kezelése
  büntetőjog
  büntetőeljárás-jog
  büntetés-végrehajtási jog
  bűnügyi statisztika
  európai büntetés-végrehajtási jog
  európai büntetőjog
  kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése
  kriminálpszichológia
  kriminológia
  nemzetközi büntetőjog
  nemzetközi kutatások kötelező elemei és lehetséges problémái; tervezés, megvalósítás, koordináció, disszemináció, evaluáció
  pönológia
  resztoratív módszerek alkalmazása a rendészeti munka és a büntetés-végrehajtás során
  személyek a büntetőeljárásban
  viktimológia


2. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási évben is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében:

  Kábítószer-kereskedők, drogtermesztők és drogfutárok Magyarországon
április 20., Legfőbb Ügyészség, Budapest
Előadó: Ritter Ildikó
  A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelem új megközelítésből
április 20., Legfőbb Ügyészség, Budapest
Előadó: Vókó György
 –   A sportrendezvények aktuális biztonsági kérdéseiről egy kutatás tükrében
április 25., OKRI, Budapest
Előadó: Nagy László Tibor
 –   A sportrendezvények látogatásától eltiltás érvényesülése
április 25., OKRI, Budapest
Előadó: Vókó György
  A jogfosztó büntetések érvényesüléséről
szeptember 4., Ügyészképző Központ, Balatonlelle
Előadó: Vókó György
 –   A mediáció alkalmazásának szélesedése a jog és a gyakorlat alapján
október 11., MTA TK Jogtudományi Intézet, Budapest
Előadó: Barabás A. Tünde 
 –   A sértett helyzete az eljárás hatékonysága tükrében
október 11., MTA TK Jogtudományi Intézet, Budapest
Előadó: Farkas Krisztina 
 –   A különleges bánásmódot igénylő személyek jogai a büntetőeljárásban
október 11., MTA TK Jogtudományi Intézet, Budapest
Előadó: Kiss Anna 
 –   A jóvátételi munka tapasztalatai kriminológiai szempontból
október 18., Nógrád Megyei Főügyészség, Balassagyarmat
Előadó: Sárik Eszter 
 –   Bizonytalanságérzet Európa nagyvárosaiban. A Horizont 2020 által támogatott MARGIN projekt magyar kutatás eredményei
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadók: Barabás A. Tünde – Szigeti Ákos 
 –   A szándékos emberölés jogi és kriminológiai háttere – A szándékos emberölésekkel kapcsolatos kutatások az OKRI-ban
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Bolyky Orsolya 
 –   A kulturális javak védelmének perspektívái a hatályos szabályozás tükrében Olaszországban
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Farkas Krisztina 
 –   A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogalkalmazói problémái
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Garai Renáta 
 –   Illegális műtárgy-kereskedelem a büntető joggyakorlatban Magyarországon
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Kármán Gabriella 
 –   A szándékos emberölések trendjei
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Nagy László Tibor 
 –   A határzárral kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek empirikus szociológiai vizsgálata a Csongrád megyei büntetőeljárások alapján
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Póczik Szilveszter 
 –   Az új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmények bizonyítási nehézségei az ügyészi gyakorlatban
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Ritter Ildikó 
 –   A vallásosság kérdése bűnelkövető fiatalok körében
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Sárik Eszter 
 –   A kiskorú veszélyeztetése bűncselekményének ítélkezési gyakorlata
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Solt Ágnes 
 –   Az OKRI tudományos kutatásainak eredményéből egy csokor – a tudomány és a gyakorlat asztalára
november 13., Kriminálexpo, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadó: Vókó György 
 –   A kényszerintézkedések végrehajtása, különös tekintettel az új büntetőeljárási törvényre
november 21., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Előadó: Kiss Anna 
 –   Az új Be. hatása a jogrend megsértésétől a helyreállításig tartó útra
november 21., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Előadó: Vókó György 


Idén hét alkalommal szervezett Intézetünk olyan egész napos rendezvényt, amelyen az ügyészek továbbképzésének keretében kreditpont volt szerezhető. Ebből három konferencia az Ügyészek Országos Egyesületével, az MTA TK Jogtudományi Intézetével, az MTA ÁJB Bv. Jogi Albizottságával, a Bv. Szervezet Tudományos Tanácsával, valamint a Belügyi Tudományos Tanácsával együttműködésben valósult meg.

  

6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2018-ban összesen 44 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában.

Ebből:   2 esetben a nyomtatott sajtó hasábjain,
            11 esetben a rádióban,
            25 esetben valamely televízió csatornáján, és
             6 esetben az interneten történt média megjelenés.


 

III. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. A fókuszcsoport kvalitatív kutatási módszer alkalmazása – a külső szakmai résztvevőkkel való közvetlen munka révén – a tárgyévben is erősítette szakmai kapcsolatainkat.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézetével (MTA TK JTI) még 2014-ben kötött szakmai együttműködés idén is folytatódott. Ennek keretében, „A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatásai” címmel rendeztünk konferenciát a tárgyév október 11-én.

Szintén folytatódott a tavaly az Országos Bírósági Hivatallal kötött intézeti együttműködés is.

A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi apparátussal volt. Ebben az évben a folyamatban volt összes projekt már közel felét (42,5%-át, 17 feladatot) kezdeményezte az ügyészi szervezet. A munkatervi projektek közül kilencet kezdeményezett a Legfőbb Ügyészség és nyolcat a megyei főügyészségek, egy kutatás pedig együttműködés keretében valósult meg. A Legfőbb Ügyészség év közbeni felkérése alapján – a munkatervi, illetve a munkaterven felül végzett kutatások mellett – további hét feladatot végeztünk el.

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.

2018-ban a kutatók 95 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 130 alkalommal vettek részt belföldi konferencián előadás tartása nélkül.

 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. A külföldi kapcsolatok révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az OKRI kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség.

Kutatóink a tárgyévben összesen 111 előadást tartottak különböző konferenciákon és rendezvényeken, ebből 16 alkalommal külföldön rendezett konferencián, workshopon, vagy szakértői megbeszélésen. A konferencia-részvételek egy részét a Legfőbb Ügyészség finanszírozta, egy részét a kutatók a pályázati pénzekből, illetve más forrásból fedezték, részben pedig a meghívó fél járult hozzá a költségekhez.

Az Intézet hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóhely. Az egyik legrégibb és legjobban működő kapcsolat a freiburgi Max-Planck Intézethez fűződik, amellyel immár évtizedek óta folyamatos a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként. A tárgyévben egy intézeti kutató nyert kutatási ösztöndíjat az MPI-be.

A tárgyévben egy kutatónk – az Európai Unió Bírósága meghívására – az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) kétnapos továbbképzésén vett részt Madridban, két kutatónk pedig az olasz Csendőrség Kulturális Javak Védelmével Foglalkozó Parancsnoksága (Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale) meghívására töltött három napot Rómában.

A freiburgi Max Planck Intézet partner csoportjaként 2013-ban alapított Balkan Criminology Network és intézetünk között 2017-ben kötött megállapodás értelmében, a Balkan Homicide Study keretében az idei évben aktaelemzést végeztünk a projektvezető Zágrábi Egyetem kutatói által összeállított sztenderd kérdőív segítségével. Így összesen 613 szándékos emberölés bűntettét tartalmazó bűnügyi aktát dolgoztunk fel. Az adatokat a vezető kutatók által meghatározott programban rögzítettük, majd a kész adatbázist megküldtük a kutatás vezetőinek. A kutatási eredmények nemzetközi összehasonlítását 2019-ben a projektvezető Zágrábi Egyetem kutatói végzik el.

Nemzetközi kapcsolatainkat erősíti az Intézetben látogatást tevő, előadást tartó vagy itt kutatást folytató külföldi kollégák jelenléte is.

Robin A. Robinson, a massachusettsi Dartmouth egyetem szociológiaprofesszora Fulbright kutatói ösztöndíja keretében 2017–2018-ban Magyarországon folytatott vizsgálatot az erőszakos szexuális bűncselekmények tárgyában. Ennek részeként 2018 októberében szakmai előadást tartott Parti Katalin kutatóval közösen az Országos Kriminológiai Intézetben.

Robert Meadows, a California Lutheran University oktatója kutatónk meghívására májusban előadást tartott Intézetünkben.

2018. szeptember 14-én, a kínai-magyar együttműködés keretében, Prof. Ye Qing vezetésével Kelet-Kínai Egyetem delegációja látogatott az Intézetbe. A szakmai kerekasztal-beszélgetésen részt vett küldöttség tagjai Prof. Ye Qing; Prof. He Ping; Prof. Wang Jian; Dr. Xia Fei; Dr. Wang Xiaohua; Dr. Li Feng voltak. Magyar részről az OKRI vezetői, valamint az ügyészség által delegált vezetők vettek részt a programon.

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

  Constitutional, Statutory and Criminological Attributes for Crime Victims
– február 23., Comenius University, Pozsony, Szlovákia
  The phenomenon of Vigilantism in and outside Europe
– március 1., University of Oslo, Oslo, Norvégia
  Challenges for criminal psychology in times of insecurity and globalization
– március 13., Max-Planck-Insitut, Freiburg, Németország
  Eurocrim 2018: „Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity”
– augusztus 30–31., Szarajevó, Bosznia-Hercegovina
  Twelfth Biennial International Conference Criminal Justice & Security in Central and Eastern Europe: ”From Common Sense to Evidence-based Policy-making”
– szeptember 25–27., Ljubljana, Szlovénia
  Társadalom- és politikatudományi szakmai továbbképzés a tolmácsszekció számára / Contemporary terrorism in global and European perspectives – social background, prevention and defense 
– szeptember 27., Brüsszel, Belgium
  Társadalom- és politikatudományi szakmai továbbképzés a tolmácsszekció számára / Contemporary global terrorism – A globális terrorizmus ma
– szeptember 28., Brüsszel, Belgium


 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK


A könyvtár állománya jelenleg 9357 leltári egység. 

Tárgyévben 103 kötettel gyarapodott a könyvtár, amelyből 14 angol, illetve német nyelvű kiadvány. Gyűjteményünk bővülésének egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Idén 35 kötet került ajándék, illetve csere útján a gyűjteménybe.

Kiemelkedőnek tartjuk a jó kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek az alábbiak: a freiburgi Max Planck Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kúria, az Alkotmánybíróság, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtára.

Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával.

Változatlanul jó a kapcsolatunk az Országgyűlési Könyvtárral, ahonnan továbbra is rendszeresen kapjuk a HeinOnline adatbázisból adott témához kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat.
Idén is könyvtárunk végezte a 2016 év elejétől megjelenő, a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóiratának, az Ügyészségi Szemlének szakirodalmi válogatását.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett „Könyvek tára, használók tere”, a Kúria által szervezett „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal”, valamint az NKE Rendészettudományi Kar Könyvtára által szervezett „Határtalan tudomány – határtalan könyvtár” című szakmai konferenciákon történt részvétellel is tovább kívánjuk bővíteni a szakmai kapcsolatokat.

Az idei évben is elérhető volt a Hatályos Magyar Jogszabályok, amely hozzávetőlegesen 350 jogszabályt, 120 legfelsőbb bírósági határozat rendelkező részét, 100 legfelsőbb bírósági állásfoglalást, és 120 versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven. Szerepelnek rajta nemzetközi egyezmények angolul, illetve ezen az adatbázison keresztül érhető el a Jogesetek Magyarázata című folyóirat.

Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő: 

Állam- és Jogtudomány Magyar Pszichológiai Szemle
Belügyi Szemle Magyar Tudomány
Kúriai Döntések Pszichoterápia
Börtönügyi Szemle Jogesetek Magyarázata (online)
Magyar Közlöny The British Journal of Criminology
Magyar Jog European Journal of Criminology
Jogtudományi Közlöny Kriminalistik
Ügyészek Lapja Kriminologisches Journal
Jog – Állam – Politika Monatsschrift für Kriminologie und Straftrechtsreform
Ügyészségi Közlöny (online)


V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE 


Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi előadások kerültek megrendezésre:

  január 31.
A bizonytalanságérzetet meghatározó problémák és kezelésük Budapest két városrészében
Előadók: Barabás A. Tünde – Koplányi Gergely – Szigeti Ákos
  február 7.
A nemzetközi PoMigra kutatás egyes eredményeinek bemutatása

Előadók: Póczik Szilveszter – Sárik Eszter
  március 28.
A gyermekbarát igazságszolgáltatás
Előadó: Solt Ágnes
  május 23.
What makes people violent and what to do?
Előadó: Robert Meadows (California Lutheran University)
  május 30.
Az új büntetőeljárás rendje I. (Az új Be. menete és fontosabb rendelkezései; az eljárás hatékonysága)
Előadók: Farkas Krisztina – Kiss Anna
  június 13.
Az új büntetőeljárás rendje II. (Az ügyész diszkrecionális jogköre; A sértett szerepe, különös tekintettel a különleges bánásmód szabályozására)
Előadók: Farkas Krisztina – Kiss Anna
  szeptember 26.
A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogalkalmazási kérdései
Előadó: Garai Renáta
  október 24.
Reasons of Underreporting Sexual Violence – Research in Hungary (Jogalkalmazói vélemények a szexuális erőszak látenciájáról)
Előadók: Parti Katalin – Robin A. Robinson (University of Massachusetts Dartmouth)

 

 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK


1. Intézeti kötetek
 

A beszámolási időszakban négy kiadvány jelent meg az Intézet saját kiadásában, kettő magyar, egy angol, egy pedig magyar-angol-kínai nyelven.

1.   Kriminológiai Tanulmányok 55. kötet
(Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2018
2.   A sértett szerepe a büntetőeljárásban
(Szerző: Kiss Anna) OKRI, Budapest, 2018
3.   Dimensions of Insecurity in Urban Areas. Research on the Roots of Unsafety and Fear of Crime in European Cities
(Szerk.: Barabás A. Tünde) OKRI, Budapest, 2018
4.   Globális Biztonságpolitikai kérdések az Interneten, különös tekintettel Kína és Magyarország kapcsolatára / Issues of Global Security Policy on the Internet, with special regard to the Relations between China and Hungary
(Szerk.: Barabás A. Tünde) OKRI, Budapest, 2018

 

2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztottuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményen való részvételi lehetőségekről.

Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információcserére, többek között az ügyészségi továbbképzés keretében zajló szakmai rendezvényeink meghirdetésére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák

1.     április 20., Igazságügyi Palota, Budapest
A konferencia címe: Kábítószer-kereskedők, drogtermesztők és drogfutárok
Szervező: OKRI

2.
  április 25., OKRI, Budapest
A konferencia címe: A sportrendezvények aktuális biztonsági kérdései, különös tekintettel az eltiltások érvényesülésére
Szervező: OKRI

3.
  október 11., MTA TK JTI, Budapest
A konferencia címe: A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatása
Szervező: MTA TK JTI–OKRI
4.   november 13, NKE, Budapest
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Kriminálexpo 2018: „Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért”
♦ Szekció címe: „Kriminológiai kutatások a XXI. században – új kihívások, új válaszok”
   Szervező: ÜOE–OKRI
♦ Szekció címe: „A Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója” 
   Szervező: ÜOE–Legfőbb Ügyészség–NKE–BM–MTA ÁJB Bv. Jogi Albizottsága–OKRI
5.   november 21., MTA székház
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Határtalan tudomány. Az új büntetőeljárási törvény hatása a büntetés-végrehajtásra
Szervező: MTA ÁJB Bv. Jogi Albizottsága–OKRI–Bv. Szervezet Tudományos Tanácsa
6.   november 28., OKRI, Budapest
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Az új büntetőeljárási törvény a gyakorlatban
Szervező: OKRI 

 

2. További rendezvények


2.1. Az Intézet kutatási tevékenységének keretébe illeszkedő workshopok, kerekasztal- és fókuszcsoportos megbeszéléseken túl több fontos szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási időszakban, illetőleg továbbra is helyet biztosítottunk több felkérő szervezet megbeszéléseinek, többek között:

  Kerekasztal-beszélgetés az állatkínzás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatairól és büntetéskiszabási gyakorlatáról. OKRI, Budapest, március 26.
  Konzultáció portugál és litván ügyészekkel. OKRI, Budapest, szeptember 19.
  Kerekasztal-beszélgetés az önvezető járművek büntetőjogi felelősségének kérdéseiről. OKRI, Budapest, október 3.
  Szakmai fókuszcsoport-megbeszélés a poligráf alkalmazásának tapasztalatairól és problémáiról a büntetőeljárásban. OKRI, Budapest, október 16.
  Szakmai kerekasztal-beszélgetés a kihívó közösségellenesség értelmezéséről a bírói gyakorlatban a garázdaság miatt indult büntetőügyekben. OKRI, Budapest, október 17.


2.2. Kutatóink számos más helyszínen is részt vettek – többnyire szervezőként – kutatásaikhoz kapcsolódó rendezvényeken, így például:

  A kábítószer-problémával kapcsolatos adatgyűjtés fejlesztése. Szakmai konzultációs fórum. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, január 9.
  A 2017. évi kábítószer-jelentés megvitatása. Szakmai konzultációs fórum. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, január 12.
  A kábítószer-bűnözés és a kábítószeres ügyek szakértői vizsgálatának kérdései. Szakmai konzultációs fórum. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Budapest, március 9.
  A kábítószer-problémával kapcsolatos adatgyűjtés fejlesztése. Szakmai konzultációs fórum. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, március 13.
  A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata. A bűncselekményi tényállás körében felmerült jogalkalmazói nehézségek. Fókuszcsoportos szakmai megbeszélés. Fejér Megyei Főügyészség, Székesfehérvár, március 27.
  A kábítószer-bűnözés és a kábítószeres ügyek szakértői vizsgálatának kérdései. Szakmai konzultációs fórum. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Budapest, április 25.
  A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata. Kérdések és válaszok a joggyakorlat tükrében. Szakmai kerekasztal-beszélgetés. Környe, május 19.
  A kábítószer-bűnözés és a kábítószeres ügyek szakértői vizsgálatának kérdései. Szakmai konzultációs fórum. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Budapest, július 3.
  Szakértői workshop a szexuális erőszakról (orientációs napok). ELTE ÁJK, Budapest, 2018. szeptember 4.
  Kutatási konzultáció. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest, szeptember 12.
  A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (a jogellenesen elhelyezett hulladékok problémái, a megelőzés lehetőségei, jövőbeni feladatok, együttműködés). Szakmai kerekasztal-beszélgetés. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, október

 

 VIII. HONLAP


Tavaly megújult honlapunk – immár megfelelve a különféle információhordozókon történő felhasználás kihívásának – széles körűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között:

  beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről („Kutatások”, „Munkatervek”, „Beszámolók”);
  folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről („Események”);
  minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
  kiadványaink („Kriminológiai Tanulmányok”, „OKRI kötetek”, „Kutatók könyvei”; „Idő-szaki kiadványok”) népszerűsítése mellett egyre több kötetet teszünk hozzáférhetővé teljes terjedelmében (a szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással);
  betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk („Intézeti aktualitások”);
  az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit;
  a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
  mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.


A visszajelzések szerint honlapunk felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.


 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


február 19.

Deres Petronella – Windt Szandra:

Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai

  A rendezvény zárt körű.  

 

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. január 16. csütörtök, 14:11:29.