Az Országos Kriminológiai Intézet gondozásában, illetve közreműködésével megjelent kötetekKT59 borito

Kriminológiai Tanulmányok


Az intézet évenként megjelenő kiadványát lásd a
Kriminológiai Tanulmányok rovatban.

  2003. évi országos látenciakutatás eredményeit bemutató kötetsorozatunk,
az Áldozatok és vélemények I–II. honlapunkon teljes terjedelmében elérhető!

[megtekintés az oldal alján]

 


  

boritofin

Kármán Gabriella:

A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében

Egy átfogó empirikus kutatás eredményei 2023

 

Tartalom

A 2019–2022-ig folytatott kutatás eredményeiről összefoglaló tanulmány készült. A szakértői bizonyítás aktuális kérdéseit tárgyaló elméleti fejezetek számba veszik a büntetőjog-alkotás eredményeit, időtálló és újszerű kihívásait, emellett összefoglalják téma legfontosabb bizonyításelméleti tételeit a jogalkalmazás támogatására. Az empirikus vizsgálat legfőbb újdonsága abban áll, hogy a büntető igazságszolgáltatás intézményeit meghatározó arányban képviselő szakemberek tapasztalatairól egységes szerkezetben, sok szempont szerint, összehasonlítható módszerrel alakított ki 360 fokos körképet. Az eredmények a szakértői bizonyítás gyakorlatának számtalan vetületét vonultatják fel, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy összegzésük a büntetőeljárás hatékonyságának fokozása érdekében rámutasson a jó gyakorlatokra, a problémákra és a megoldási lehetőségekre, kiemelten kezelve a szakvélemény értékelését, amelyhez részletes szempontrendszert dolgoz ki.

[Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2023. ISBN 978-963-7373-34-3 (online)]


A kötet teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi  LINKEN »


  ♦♦♦♦♦♦ 

 

cover

Tilki Katalin (szerk.):

Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából


Tartalom

 

A konferenciakiadvány az Országos Kriminológiai Intézet által 2021. október 12. napján az Igazságügyi Palotában szervezett szakmai-tudományos konferencián és továbbképzésen elhangzott előadások anyagaiból készült.

Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából címmel az Országos Kriminológiai Intézet 2021. október 12-én szakmai-tudományos online konferenciát és továbbképzést rendezett az előadók személyes részvételével az Igazságügyi Palota Dísztermében.
A konferencia célkitűzése az volt, hogy lehetővé tegye a részt vevő szervezetek (Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának a jövő nemzedékek érdekei védelmét ellátó biztoshelyettese, az Agrárminisztérium, a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Törvényszék, az Országos Kriminológiai Intézet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Rendészeti Főosztálya) természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységének áttekintését, ismertesse a felmerülő elméleti és gyakorlati problémákat, erről tájékoztatást nyújtson az érdeklődő szakembereknek, illetve a természet megóvása érdekében tovább javítsa a hatóságok közötti együttműködést.
A felsorolt szervezetek érdeklődő munkatársain és hallgatóin kívül a konferencián részt vettek a WWF Magyarország TRAFFIC és a Magyar Madártani Egyesület képviselői is.
A rendezvény felhívta a figyelmet többek között a fajok sokszínűség-megőrzési kötelezettségének fontosságára, a nemzetipark-i igazgatóságok nélkülözhetetlen munkájára; az ügyészi munka komplex szemléletére; a természetkárosítási bűncselekmények bírósági szakaszában jelentkező problémákra; a témával kapcsolatos kutatások fontosságára, továbbá a veszélyeztetett fajok nemzetközi illegális kereskedelmének fő tendenciáira; a nyomozati eljárásokban megmutatkozó nehézségekre, a felvetődő kérdésekre és a vámeljárás ellenőrzési tapasztalataira.

[OKRI, Budapest, 2022, p. 96, ISBN: 978-963-7373-33-6]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető   IDE kattintva »


♦♦♦♦♦♦  

casestud cover

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption
Countries’ case studies

Editor: Tünde A. Barabás


Content

Authors


Corruption causes damages to all EU Member States and to the EU as a whole, too. The CRITCOR-project (Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption, supported by the Hercule III 2020 Training, Conferences and Staff Exchange HERCULE-2020-TC-AG Program of the EU) aims to explore factors that allow the formulation, the measurement, the analysis and the differentiation of levels of corruption. The demarcation of the different levels of corruption focuses on the distinction between low-level and high-level corruption, as the fight against the latter is gaining importance at EU level. With this approach, the project targets to further develop the potential ways of curbing corruption in the Member States of the European Union adopting a deliberative method which is new for researching corruption.

[OKRI, Budapest, 2021, ISBN: 978-963-7373-29-9]

 

critcor eu logo2   The Volume was carried out by the project entitled ‘Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption’ (101014783 – CRITCOR), which was supported by the Hercule III program of the European Union.


 

DOWNLOAD »

♦♦♦♦♦♦
 

training borito

Tapasztalatcsere különböző államok esettanulmányai alapján

Tréningkötet

Szerk.: Farkas Krisztina


Tartalom

 

A CRITCOR-projekt, harmadik szakaszához érve, egy nemzetközi tréninget rendezett, A korrupciós bűncselekmények felderítési, vádemelési, ítélkezési gyakorlata címmel. A speciális módszertanra épülő tréningen a résztvevők esettanulmányokon keresztül cserélték ki tapasztalataikat. Az anonimizált jogeseteket a forrásország képviselői, a projektben részt vevő partnerek készítették elő és dolgozták ki. Az esetfeldolgozás során lehetőség adódott az egyes nyomozástechnikai és nyomozástaktikai problémák, a fedett eszközök használata, a nyomozásfelügyeleti és ítélkezési kérdések megvitatására is. A közös gondolkodás a projekt konkrét céljának – a kisstílű és nagy volumenű ügyek elhatárolásához szükséges indikátorok meghatározása – megvalósítását is elősegítette. A rendezvényről és eredményeiről e kötet nyújt átfoglaló betekintést.

[Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2022, ISBN: 978-963-7373-31-2]

 

critcor eu logo2   A kötet a Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai című projekt (101014783 — CRITCOR) keretében, az Európai Unió HERCULE III programja támogatásával készült.

 

LETÖLTÉS »


♦♦♦♦♦♦ 

training cover

Experience-Sharing Training based on case-studies of different states

Training Material

Editor: Krisztina Farkas

Content


The CRITCOR project, in its third phase, organised an international training course on the detection, prosecution and sentencing of corruption offences. The training was based on a specific methodology and participants exchanged experiences through case studies. The anonymised cases were prepared and developed by representatives of the source country and the partners involved in the project. The case work also provided an opportunity to discuss specific investigative techniques and tactics, the use of covert means, investigative supervision and sentencing issues. The joint reflection also helped to achieve the specific objective of the project, which was to identify indicators to distinguish between low and high volume cases. This volume provides an overview of the event and its results.

[National Institute of Criminology, Budapest, Hungary, 2021, ISBN: 978-963-7373-31-2]

 

critcor eu logo2   The Volume was carried out by the project entitled ‘Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption’ (101014783 – CRITCOR), which was supported by the Hercule III program of the European Union.


 

DOWNLOAD »

♦♦♦♦♦♦ 

toolkit borito

A korrupciós ügyek megelőzésének, kivizsgálásának és nyomozásának eszköztára

Útmutató gyakorlati szakemberek számára

Szerk.: Inzelt Éva – Sárik Eszter

A kiadvány a mintegy másfél évig tartó, „Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai” című CRITCOR-projekt tanulságainak levonása alapján készült, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk a hazai és külföldi gyakorlati szakembereknek – nyomozóknak, ügyészeknek – a korrupciós ügyek felderítésénél, nyomozásánál. Az Útmutatóban – egy rövid elméleti bevezető felvázolása után – elsődlegesen a praktikus kérdések megválaszolását tűztük ki célul, felhasználva a nemzetközi együttműködés közös gondolkodásának eredményeit. Ezúton is szeretnénk megköszönni a hazai és külföldi partnerek segítségét, amelyet a CRITCOR-projekt megvalósítása során nyújtottak. Reméljük, hogy jelen kiadványunkkal még hatékonyabbá tudjuk tenni a korrupció elleni küzdelmet.

[OKRI, Budapest, 2022]

 

critcor eu logo2   A kötet a Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai című projekt (101014783 — CRITCOR) keretében, az Európai Unió HERCULE III programja támogatásával készült.


 

LETÖLTÉS »

♦♦♦♦♦♦ 

toolkit cover

The prevention of corruption cases, tools for different means of investigation

A TOOLKIT for practitioners


Editors: Éva Inzelt – Eszter Sárik


The publication is based on the lessons we could learn from a nearly one and a half year project, entitled: “Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption”. It was developed with the aim of assisting domestic and foreign practitioners – investigators, prosecutors – in detecting and investigating corruption cases. In the Guide, after outlining a brief theoretical introduction, we have primarily aimed to answer practical questions, using the results of common thinking on international cooperation. We would like to thank the domestic and foreign partners for their help in implementing the CRITCOR project. We hope that with this publication we can make the fight against corruption even more effective.

[National Institute of Criminology, Budapest, Hungary, 2022]

 

critcor eu logo2   The Volume was carried out by the project entitled ‘Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption’ (101014783 – CRITCOR), which was supported by the Hercule III program of the European Union.


 

DOWNLOAD »

♦♦♦♦♦♦

 

borito 

Mészáros Ádám:

A bűncselekmény fogalmának alapkérdései

A bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban


Tartalom


„Mészáros Ádám egy évtizedes kutatómunkájának gyümölcsét tartja kezében az olvasó, segítségével – a bűncselekmény fogalma és a bűncselekmények osztályozása alapján – elmerülhetünk a magyar bűncselekménytanban. A bűncselekmény-fogalom rendszeralkotó eleme minden büntetőjogi rendszernek, ugyanakkor e fogalom fejlődése nem választható el a kriminálpolitikai változásoktól és hullámoktól sem, emiatt a bűncselekmény törvényi fogalmának és a dogmatikai megjelenésének vizsgálata örökzöld téma – nem lehet erről eleget írni, a könyv fontos mérföldkő a témakör feldolgozásában. A szerző legfontosabb üzenetével – a tényállásszerűség objektívra csupaszításával – a magyar jogtudomány »mainstream« felfogásától eltérő álláspontot képvisel, elméleti rendszerével arra törekszik, hogy a fősodorból kilépve alternatív felfogást ajánljon. Ajánlom ezért Mészáros Ádám könyvét minden jogtudós kollégának és persze a büntetőjog elmélete iránt érdeklődő jogászoknak egyaránt.

Prof. Dr. Karsai Krisztina DSc

[OKRI, Budapest, 2020, p. 253. ISBN: 978-963-7373-28-2]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető   IDE kattintva »


♦♦♦♦♦♦ 
  

borito   

Windt Szandra:

A LÁTHATATLAN EMBEREK
Az emberkereskedelem jelensége Magyarországon


Tartalom"Az emberkereskedelemről több évtizede, főként a napi politika szintjén, több szó esik, mint a tudományos kutatásokban. Ennek oka nem pusztán a kutatás tárgyához való nehézkes hozzáférés, de a téma ideológiai és politikai túldimenzionáltsága is.
A szerző monográfiája erre a bonyolult, a valóság és az elérni kívánt célok között feszülő kontrasztra hívja fel a figyelmet. Azaz arra, hogy az emberkereskedelem – legalábbis az, amit ezen a politika, az ideológia és a tudomány ért – másként jelenik meg a nemzetközi szervezetek elvárásai, ajánlásai, jogszabálytervezetei szövegkörnyezetében, mint a tudományos (ideológiamentes) kutatásokból levonható következtetésekben.
Windt Szandra munkája ezt az eltérést láttatja, ráirányítva a figyelmet arra, hogy az ember-kereskedelemről alkotott politikai, ideológiai elvárások, vágyak, képzetek mennyiben határozzák meg a jelenség megítélését, kezelését, jogi szabályozását, és térnek el a valóságban megmérhető, megjelenő formáktól. Ez a nézetkülönbség megnehezíti a jelenség értelmezését, de legfőképpen kezelését, javítását."

Dr. Tamási Erzsébet PhD

[OKRI, Budapest, 2021, p. 240, ISBN 978-963-7373-30-5]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető   IDE kattintva »

 

♦♦♦♦♦♦ 
  

cover   

Szabó Judit:

SPECIÁLIS PREVENCIÓ ÉS DEZISZTENCIA


Tartalom

Bevezető


A mű mondanivalója hiánypótló, a büntetés egyéni megelőzési funkciójának és az elítélt büntetés utáni visszailleszkedésének kutatása szinte teljesen hiányzott hazai szakirodalmunkból. A mű szerkezete: az elméleti alapvetés, a nemzetközi kitekintés és a hazai helyzet bemutatásának gondolati trilógiája logikus, világos keretet ad a mondanivalónak. E feldolgozás a hazai irodalmunkban még kevéssé ismert, gazdag kitekintést nyújt a tőlünk nyugatra fekvő területek hatékonyságvizsgálati kísérleteire is, meggyőző bizonyítékául annak, hogy e kutatások a pönológiai döntések szempontjából igenis nagy fontosságúak. A művet a szerző tudományos felelősségtudata és segítő szándéka formálta a szakterület kritikai feldolgozásává, amely alkalmas arra, hogy felhívja a szakmai közvélemény figyelmét a speciális prevenció és a dezisztencia nehézségeire és ezek leküzdésének lehetséges módozataira. Elismerésre méltók a szerző kutatói erényei: a jelentős energiát igénylő anyaggyűjtés, a rendkívül terjedelmes szakirodalmi spektrum gondos, elemző áttekintése és feldolgozása.

Dr. Lőrincz József
c. egyetemi tanár

[OKRI, Budapest, 2019, p. 482., ISBN 978-963-7373-14-5]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető   IDE kattintva »


   

cover   

Kármán Gabriella:

A KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS
A hiteltérdemlőség építőkövei


Tartalom

Előszó


Kármán Gabriella az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa. Ebben a monográfiában összefoglalja a klasszikus kriminalisztikai szakértői területeken végzett kutatásainak eredményeit. Vállalkozása bátor, teljesítménye úttörő jelentőségű, módszertana példamutató.
Bátorság szükséges ahhoz, hogy a megismerésnek azokat az alapformáit vegye górcső alá, amelyek a kriminalisztika megszületése körül jelentkeztek, még a tizenkilencedik század utolsó harmadában. A szerző nem kerüli meg a témakör legkényesebb kérdését: milyen természettudományos törvényszerűségekre támaszkodnak az érintett specialisták?
A szerző következtetései ezen a területen úttörő jelentőségűek: a szakértőket erős önkontrollra, és tudásuk kétkedést sem nélkülöző gyarapítására hívja, a szakértői függetlenség garanciáit hangsúlyozza, a büntető igazságszolgáltatást pedig arra serkenti, hogy a hiteltérdemlőség körében ne mulassza el ezt a magatartást számonkérni, és a garanciák felett őrködni.
Végezetül a példamutató módszertanra hívjuk fel az olvasó figyelmét. A kriminalisztika empirikus, alkalmazott tudomány, és ez a monográfia a praxis és elmélet komplex megközelítésével eleget tesz ennek a kihívásnak. Igazolja, hogy az elmélet nélküli gyakorlat kiszámíthatatlan, a gyakorlat nélküli elmélet pedig haszontalan.
A könyvet ajánlom mindenkinek, aki hiszi, hogy csak az emberség teheti a büntetőjog-alkalmazást hatékonnyá, és tudja, hogy a modern kriminalisztika megteremti ennek törvényes eszközeit is.

Finszter Géza
egyetemi tanár
professor emeritus

[OKRI, Budapest, 2019, p. 389., ISBN 978-963-7373-27-5]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető   IDE kattintva »


  

 

cover   

Barabás Andrea Tünde (Ed.):

THE DIMENSIONS OF INSECURITY IN URBAN AREAS
Research on the Roots of Unsafety and Fear of Crime in European Cities


Contents

Preface 


The perception of insecurity is an important problem for today’s European societies. This is especially true of large cities, where a large proportion of the population live and therefore where the problems are concentrated.
The basic need of individuals and communities is to feel safe in the places of their everyday lives. The image of security is shaped by a number of factors, such as fear of crime, possible previous victim experiences, the quality of the living environment, the orderliness of the neighbourhood and transparent and illuminated spaces as well as a predictable economic environment, fear of unemployment and illness, social relations, or even a marginalized social situation.
The need for security is becoming ever stronger nowadays, while globalization challenges the authorities and citizens alike in new previously unknown situations.
This is a book dealing with one of the most urgent and most controversial issues for European countries, by addressing the questions related to the perception of insecurity among the populations of big cities.

[OKRI, Budapest, 2018, p. 202, ISBN: 978-963-7373-25-1 (print)]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető   IDE kattintva »

 


  

borito   

Kiss Anna:

A SÉRTETT SZEREPE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN


Tartalom

Előszó

 
„A sértett szerepének tanulmányozását a magyar büntetőeljárási jogtudomány számára korábban, az 1980-as évek végén Kratochwill Ferenc fedezte fel és kezdte kutatni, de az ő halálával ez a munka egy időre abbamaradt. Ezt az elszakadt szálat Kiss Anna találta meg, gombolyította tovább és formálta egésszé.
Talán túlzás nélkül kijelenthetem, hogy ennek a témának Magyarországon ma Kiss Anna az egyik legkiválóbb szakértője.
A most megjelent könyvben a szerző teljes körűen igyekszik feldolgozni a címben megjelölt témát, kezdve a sértett szerepének büntetőeljárási történeti aspektusától, a resztoratív igazságszolgáltatás gondolatán keresztül, a büntetőeljárási pozícióknak megfelelő és az egyes eljárási szakaszokban a sértettet megillető jogokig.
A könyv a magyar szabályozást helyezi az elemzés középpontjába úgy, hogy az összehasonlító módszernek megfelelően kitér a korábbi Be. kódexekre, és egybeveti azokat a hatályos (új) büntetőeljárási törvénnyel.
A könyv jól strukturált, alapos és elmélyült ismereteket tükröző, magas színvonalú, a szerző önálló kutatásait és eredményeit tükröző munka.”

Prof. Dr. Farkas Ákos CSc
egyetemi tanár

[OKRI, Budapest, 2018, p. 302, ISBN: 978-963-7373-24-4 (print)]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető   IDE kattintva »

 


  

szexualis eroszak borito   

Parti Katalin (szerk.):

SZEXUÁLIS ERŐSZAK: MÍTOSZ ÉS VALÓSÁG
Kutatások a szexuális erőszakról


Tartalom

Előszó

 


„Az erőszak társadalmi szövedékének meghatározó tartalmi elemei a szexuális erőszakhoz tapadó, mélyen gyökerező és sokak által osztott vélemények, hiedelmek és előítéletes állítások az erőszakkal, annak okaival, hatásaival, valamint az elkövető és az áldozat jellemzőivel kapcsolatban. Az itt megjelenő, a szexuális erőszakkal kapcsolatos kutatások a nemierőszak-mítoszok fogalmát és megjelenési módozatait járják körül, szociológiai, történeti, klinikai pszichológiai és kriminológiai szemszögből. A kötet válaszokat kínál a sértetté nem vált társadalom gyakran feltett kérdéseire, támpontokat ad a szakemberek számára a nemi erőszakkal kapcsolatos büntetőeljárások során, és remélhetőleg hozzájárul a szexuális erőszakot övező mítoszok lerombolásához.”

[OKRI, Budapest, 2017, ISBN: 978-963-7373-22-0 (print)]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető IDE kattintva »  

buntetokodex borito   

Hollán Miklós – Barabás A. Tünde (szerk.):

A NEGYEDIK MAGYAR BÜNTETŐKÓDEX
– régi és újabb vitakérdései

Tartalom

Előszó

Szerkesztői előszó


„Az MTA TK Jogtudományi Intézete és az Országos Kriminológiai Intézet Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán címmel 2014 és 2015 folyamán négy alkalomból álló konferenciasorozatot rendezett. Ennek keretében a felkért előadók nemcsak a Btk. újdonságait mutatták be, hanem annak olyan jogintézményeit is újragondolhatták, amelyek a korábbi kódexek örökségeként maradtak meg büntetőjogunkban. A tanulmánykötet részben a konferenciákon elhangzott előadások aktualizált, továbbfejlesztett írásos változatát tartalmazza. A kiadványban helyet kaptak olyan kollégák írásai is, akik a Btk. hasonló formájú elemzésére a szervezőktől más témákban felkérést kaptak es vállalkoztak. A tanulmánykötet célja, hogy a negyedik büntetőkódex legfontosabb kérdéseiben elméletileg kimunkált, így gyakorlatilag is hasznosítható útmutatást adjon a joggyakorlat résztvevői, a jogkereső közönség, illetve a kodifikátorok számára.”

A szerkesztők

[MTA TK–OKRI, Budapest, 2017, ISBN: 978-963-418-012-8 (print), 978-963-418-011-1 (elektronikus)]


A kötet teljes terjedelmében megtekinthető IDE kattintva »

 


  

be tk1   

Barabás A. Tünde – Vókó György (szerk.):

A bonis bona discere

Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából

 

Tartalom

 

Hazánk magas rangú tisztségviselőjét, a legfőbb ügyész helyettesét, a jogtudóst, a büntetőjog-tudományok mindenki – a gyakorlat és a szellem emberei – által elismert kiváló oktatóját és kutatóját köszöntjük 60. születésnapján. Dr. Belovics Ervin professzor urat ünnepeljük, a büntetőjog-tudományok – anyagi, eljárási és végrehajtási jog – közismert kiemelkedő művelőjét, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara e nevet viselő tanszékének vezetőjét.

[OKRI–Pázmány Press, Budapest, 2017, p. 540, ISBN 978-963-308-301-7]
 


 

bj borito   

Ritter Ildikó:

BÜNTETŐJOGI ÖNGÓL


Tartalom

Előszó

 


Dr. Szabó András volt alkotmánybíró, a Magyar Kriminológiai Társaság egykori elnöke, 1987. január 22-én a Magyar Kriminológiai Társaság által a kábítószer és a kábító hatású anyagok fogyasztásának büntetőpolitikai problémáiról szervezett tudományos ülés elnöki zárszavában a következőképpen fogalmazott:
„Úgy látom, hogy nálunk összehangolt hatósági stratégia még nincs kialakulóban, csak olyan büntetőpolitikai jellegű állásfoglalás, ami dogmatikai, jogértelmezési formában jelent meg. Ez az állásfoglalás azzal, hogy a lehetséges törvényértelmezésekkel szemben egyértelműen büntetendőnek véli a kábítószer-fogyasztást, a lehetséges büntetőpolitikai célok közé a fogyasztók megbüntetését is felveszi. Ezt a magam részéről büntetőjogi öngólnak tekintem. Éspedig azért, mert büntetőjogi büntetéssel fenyegeti a szenvedélybetegséget, ami még orvosi, pszichiátriai és pszichológiai eszközökkel sem kezelhető. Így tehát büntetni akar ott, ahol a büntetés hatástalan… A büntetőjog olyan feladatokra vállalkozik így, amik eszközeivel megoldhatatlanok…”

[OKRI, Budapest, 2016, ISBN: 978-615-80381-1-9]


A kötet teljes terjedelmében megtekinthető  IDE kattintva


 

borito

Barabás A. Tünde – Belovics Ervin (szerk.):

Sapiens in Sapientia

Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmábólTartalom


Ha végigtekintünk a magyar börtönügy fejlődéstörténetén, szükségszerű, hogy találkozzunk olyan meghatározó személyiségekkel, akik szakmai és tudományos tevékenységükkel alakítói voltak az elmúlt koroknak. Az is jól megfigyelhető, hogy az egymást követő jogtudósok munkássága között szoros kapcsolat figyelhető meg, mintegy organikus fejlődést mutatva. 
Ebben a láncolatban kiemelkedő helyet foglal el Vókó György professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki munkássága folyamán megkérdőjelezhetetlen szakmai és elméleti alapokat formált a magyar börtönügy tekintetében éppúgy, mint a büntetés-végrehajtási jog területén. Professzor úr munkásságát volt szerencsém közelről figyelemmel kísérni, mert munkámból adódóan hosszú évek óta közvetlen szakmai és – büszkén kijelenthetem – baráti kapcsolatban állok vele. Mindig lenyűgözött az a mérhetetlen tudás, éleslátás és a tudomány ügye iránti alázat, amelyet a csak rá jellemző utánozhatatlan eleganciával képvisel.

Csóti András

[OKRI–Pázmány Press, Budapest, ISSN 2061-9227, ISBN 978-963-308-281-22016]

 


 

kt tiszt borito

Vókó György (szerk.):

Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára


Tartalom

Köszöntő


Dr. Kovács Tamás, Magyarország nyugalmazott legfőbb ügyésze ebben az évben tölti be 75. életévét.
Hosszú életpályája során széles körű nemzetközi kapcsolatokat épített ki, elismert, tisztelt szaktekintély a világon, a katonai büntetőjog, a katonai ügyészi munka kiváló művelője. Gyakorlati munkája mellett maga is végez kutatómunkát, számos cikket és tanulmányt adott közre, nemzetközi és hazai konferenciákat szervezett. Hosszú éveken át részt vett a hazai jogászképzésben, így a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán is. Emberi és szakmai magatartásával egyaránt hivatása emblematikus személyiségévé vált.
A jeles ünnepi alkalomból ezzel a kötettel köszöntik a tanulmányok szerzői: munkatársai, volt kollégái, egyetemi oktatótársai, tanítványai, barátai, tisztelői.

[OKRI, Budapest, 2015, p. 443, ISBN 978-615-80381-0-2]

 


  

eu borito

Bárd Petra:

Az európai elfogatóparancs Magyarországon /
The European arrest warrant in Hungary


Tartalom

A kötet előszavai

 

„A kötet értékes olvasmány az európai elfogatóparancs, a kölcsönös elismerés elvének érvényesülése, és általában az uniós bűnügyi együttműködés iránt érdeklődő kutatók, hallgatók számára.
A határon átnyúló, szervezetten elkövetett bűncselekmények kapcsán az Eurojust is napi rendszerességgel találkozik a felvetődő nehézségek miatt megküldött európai elfogatóparancsokkal, így a szerző vállalkozása számunkra is kifejezetten hasznos elméleti és gyakorlati muníciót ad a jogintézmény sikeres alkalmazása előtt tornyosuló akadályok azonosításához, leküzdéséhez.”

Dr. Venczl László
Az EUROJUST Magyar Nemzeti Tagja

[OKRI, Budapest, 2015, p. 241, ISBN 978-963-89468-9-8] 


 

kk borito

Tamási Erzsébet (szerk.):

Különös kegyetlenséggel
Fiatalkorú és fiatal felnőtt emberölést elkövetők
kriminológiai vizsgálata


Tartalom


Szerzők


Előszó

 

Kutatásunk arra irányult, hogy megtudjuk, kik azok, akik már fiatalon ölnek. Milyen helyzetben vannak, milyen sajátosságokkal jellemezhetők a tinédzserként vagy a húszas éveik elején gyilkossá válók? Mi jelenik meg a fiatalok élettörténetében? Milyen az őket körülvevő szociális közeltér: a család, az iskolatársak, a barátok? Vizsgálódásaink azonban nem korlátozódtak a fiatalt körülvevő közegre, hanem – a büntetőügy korlátait figyelembe véve – elemeztük a bűnelkövetést befolyásoló egyéni tényezőket is, amelyek között kiemelkedő szerepet kapott mind a gender-kérdés, mind pedig az elkövető pszichológiai háttere.
Nemzetközi szinten is ritkaság, hogy a gyilkos nők – lányok – emberöléseit külön fejezetben tárgyalja a tanulmánykötet.
A kutatás interdiszciplináris jellegét igazolja, hogy a vizsgálatot az Országos Kriminológiai Intézet 2009-től a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulanciával közösen végezte, melynek során a részt vevő pszichiáterek az úgynevezett rideg-érzéketlen vonás és a bűnelkövetés kapcsolatát elemezték az igazságügyi szakértői vélemények alapján.

[OKRI, Budapest, 2015, p. 209, ISBN 978-963-7373-20-6]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető IDE kattintva »


 

pros borito

Tamási Erzsébet:

Budapest − Prostitúció
A fővárosi utcai prostitúció rendészeti szempontú
vizsgálata


Tartalom

Bevezetés

 

[OKRI–P-T MŰHELY, Budapest, 2015, p. 175, ISBN 978-963-7373-21-3]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető IDE kattintva »  

ma borito 2015

Mészáros Ádám:

A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái

 


Tartalom

Előszó

 

A büntethetőségi akadályok közül manapság a legtöbb vitát talán a jogos védelem intézményének elvi és gyakorlati kérdései váltják ki. Mészáros Ádám, az Országos Kriminológiai Intézet fiatal főmunkatársa átfogó kutatási tapasztalatait összegző munkája nem az eddigi e tárgykörben megjelent monográfiák újragondolása, inkább a témakör részben eltérő szemléletű megközelítése, kiegészítése és kritikus továbbfejlesztése.
A szerző impozáns elméleti megalapozás után jut el több mint hétszáz konkrét ügy elemzése révén a jogos védelem hagyományos kategóriái és a megelőző, valamint a szituációs jogos védelem sokrétű, újabb problémái által felvetett, véglegesnek talán még nem mindig tekinthető, de mind az elméleti, mind a gyakorlati jogászok számára nagyon sok tanulsággal járó megoldási kísérleteihez.

Prof. Dr. Tóth Mihály

[OKRI, Budapest, 2015, p. 220, ISBN 978-963-89468-8-1]


A kötet teljes terjedelmében megtekinthető IDE kattintva »


aldozat borito

Barabás A. Tünde:

Áldozatok és igazságszolgáltatásTartalomjegyzék

Előszó

 

A viktimológia tudományának kialakulása és önállóvá válása, az elkövetők megváltoztatásához és visszatartásához fűződő remények halványulása, a büntetőeljárás gyorsítása és egyszerűsítése iránti igény, valamint a menedzserszemlélet megjelenése a tudomány és a jogalkalmazás területén egyértelműen a sértett szerepének „újrafelfedezéséhez” vezetett. Ezzel együtt erősödtek azok a tendenciák, amelyek a sértetté válás folyamatát, okait és más ehhez kapcsolódó lényeges kérdéseket – mint a latenciát, a másodlagos és harmadlagos viktimizációt, a biztonságérzet alakulását az áldozattá válást követően, valamint a kompenzációt – helyezték a kutatások középpontjába.

Az áldozatok méltányos kezelésének és kompenzációjának kérdése mind nagyobb hangsúlyt kap a nemzetközi dokumentumokban és ennek következtében az egyes nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekben.
A könyv az áldozattá válással és az ahhoz kapcsolódó egyes kérdésekkel, mint a latencia, félelem, média-hatás, a sértettek igazságszolgáltatás elfoglalt helye, szerepe és lehetőségei szempontjából foglalkozik elsősorban. A kilenc fejezetben az elmélet mellett számos kriminológiai, illetve viktimológiai kutatás eredményeiről olvashatunk, amelyek jelentős része a szerző részvételével zajlott az Országos Kriminológiai Intézetben.

[OKRI–P-T MŰHELY, Budapest, 2014, p. 178., ISBN 978-963-89468-5-0]

 


 

tolvajkulcs borito

Barabás A. Tünde (szerk.):

TOLVAJ-KULCS
A betöréses lopások vizsgálata az elkövetők szemszögébőlTartalomjegyzék

Előszó

 

A betöréses lopások amellett, hogy vagyoni sérelmet okoznak, sokszor akár hosszú távon is befolyásolják az érintettek életét: szorongást, félelmet, a biztonságérzetük romlását előidézve. A cselekmény hatásai emellett általában nem csak a közvetlen sértetteket sújtják, sok esetben a lakókörnyezetük biztonságérzete is jelentősen romlik, félni kezdenek az áldozattá válástól. Mindamellett éppen ez az a bűncselekménytípus, amely ellen lehet védekezni, és maga az állampolgár is sokat tehet a megelőzés érdekében.
Ez a kötet egy 2014-ben az Országos Kriminológiai Intézet vezetésével és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával zajlott empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás jellegzetessége a jelenség „elkövetői szemszögből” történő vizsgálata, vagyis az elkövetett betörésekről, azok okairól, a kiválasztási szempontokról, az egyes eltérítő körülményekről maguk a betörők vallanak.
A Magyarországon egyedülállónak tekinthető kutatás, amely a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával vizsgálta a hazai elkövetőket, segítséget nyújthat szakembereknek és laikusoknak egyaránt abban, hogyan kerülhető el a betörés, mit tehetnek a hatóságok a polgárok érdekében, s mit maga az állampolgár, hogy ne váljon célponttá.

[OKRI–P-T MŰHELY, Budapest, 2014, p. 190., ISBN 978-963-89468-7-4]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető IDE kattintva »


 

pusztai borito

Bárd Petra – Hack Péter – Holé Katalin (szerk.):

Pusztai László emlékére

 

Tartalomjegyzék

 

A Pusztai László emlékére kiadott kötet a bűnügyi tudományok több ágát is művelő jogtudós személye és tragikusan félbeszakadt tudományos pályája előtti tisztelgés jegyében született. A szerzők olyan, a saját szakmai területükre tartozó munkákat bocsátottak a szerkesztők rendelkezésére, amelyek a pályatársnak dedikált kötetek sajátos illemkódexének megfelelően Pusztai László kutatási területeihez kapcsolódnak. A kötet tanulmányai, azok sokszínűsége, a büntető anyagi és eljárásjogi, kriminológiai és kriminalisztikai diszciplínák képviselőinek írásai bizonyítják, bármilyen tudományterületre is lépett, Pusztai László kivívta kutató- és oktatótársainak, a tudományos élet képviselőinek elismerését.

Erdei Árpád

[OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014, p. 342., ISBN 978-963-89468-4-3]

A tiszteletkötet teljes terjedelmében megtekinthető IDE kattintva »

 


  

bpfiuk borito


Kerezsi Klára – Kó József: 


Normasértés vagy jogkövetés

Fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata

 

 

Tartalom

 

„Szülők, szakemberek és a politikusok egyaránt aggódva figyelik a fiatalság helyzetének jellemzőit, különösen a veszélyeztetett helyzetben nevelkedő fiatalokét. Napjainkban a fiatalkori bűnözés, a szenvedélyszerek fogyasztása, az iskolai problémák, a fiatalkori terhesség, és még sok egyéb tünet körvonalazza a problémákat. A generációk közötti viszony változóban van, amelyet nem segít, ha a közbeszédet tematizálja néhány olyan súlyos bűncselekmény elkövetése, amelynek elkövetői gyermek‐, és/vagy fiatalkorúak. Azt azonban ezekből az ügyekből is megtudjuk, hogy az elkövetők mögött sikertelen iskolai pályafutás áll, családi helyzetük többoldalúan hátrányos, sivár családi és kortárskapcsolataik vannak. Mi, szakemberek is ekkor szembesülünk azzal, hogy milyen keveset tudunk a fiatalok antiszociális magatartásának, sodródásának befolyásolási lehetőségeiről, és kiderül, hogy mennyire hiányoznak a fiatalkori bűnözés alakulását feltáró hazai empirikus kutatások.
Kutatásunk a gyermek‐ és fiatalkori bűnözés alakulásának értékeléséhez nyújt segítséget, egy olyan kutatási irány és módszer bemutatásával, amely a gyakorlati tapasztalatok szerint hatványozott mértékben növeli a bűnözés okságáról rendelkezésre álló információkat. Meghatározó információkkal szolgál a fiatalok deviáns magatartását befolyásoló, és a deviancia‐megelőzést szolgáló kezelési stratégiák kidolgozásához. Gyakorlati tapasztalat ugyanis, hogy minél hamarabb kezdődik meg a problémák orvoslása, annál rövidebb ideig fejtik ki hatásukat a veszélyeztető tényezők, és a veszélyhelyzetek felszámolása a korai életszakaszokban nagyobb sikerrel kecsegtet. A longitudinális kriminológiai vizsgálatoknak hatalmas gyakorlati relevanciájuk van. E felmérések ugyanis összegyűjtik a jogsértő és a jogkövető személyek életútjának jellegzetességeit, jól körvonalazva a beavatkozás lehetséges formáit.”

[Országos Kriminológiai Intézet, ELTE ÁJK, Folium Nyomda Kft., 2013, ISBN: 978-963-7373-19-0]


 

borito

Barabás Tünde – Fellegi Borbála – Windt Szandra (szerk.): 

Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás

Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a
büntetés-
végrehajtásban


Tartalom

Előszó

 

„A resztoratív szemléletű fogvatartás gondolata új paradigmaként kiutat kínál a hagyományos büntetőrendszer zsákutcájából. E szemlélet támogatóinak ugyanakkor ügyelniük kell arra, hogy a szakma és a közvélemény ne úgy tekintsen erre a módszerre, mint ami minden problémára megoldást nyújt. A resztoratív »mozgalmat« gyakorló szakemberek indították el, most azonban már a kutatókon – például a MEREPS-projekt munkatársain – a sor, hogy konstruktív és kritikus megközelítéssel rendszerezzék és értékeljék a resztoratív szemlélettel kapcsolatos eredményeket és lehetőségeket. A könyv a kutatókat és a terepen dolgozó szakembereket egyaránt arra inspirálhatja, hogy tovább dolgozzanak a resztoratív folyamat előmozdításán.”

Dr. Martin Wright
a Howard League for Penal Reform szervezet korábbi igazgatója

[OKRI, Budapest, 2011, ISBN 978-963-89468-0-5]


 

borito

Gyurkó Szilvia (szerk.):

„Adás – Vétel”

Konferencia a prostitúcióról


Tartalom

Előszó

 

„Meggyőződésünk szerint a szociológus és kriminológus szakma összefogásával, együtt gondolkodva sikeresebben kereshetjük a prostitúció és az emberkereskedelem problémája megértéséhez, prevenciójához és kezeléséhez vezető utakat. Nem titkolt szándékunk, hogy a rendezvény alkalmat és lehetőséget teremtsen a különböző tudományterületek találkozására, szakmaközi kutatások, együttműködési projektek megalapozására is.”

[OKRI, Budapest, 2011, ISBN: 978-963-7373-17-6]

A kiadvány elektronikus formában [pdf] letölthető IDE kattintva »


 

agis hun

Barabás Tünde (szerk.):

Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés


A bűnmegelőzés – amely a változó volumenű, de alapvetően az emberi társadalommal egyidős problémára – a bűnözésre/annak visszaszorítására adandó válaszok sokaságát öleli fel, az Európai Unió Tanácsa 2001. május 28-án hozott döntése értelmében a bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. 
Az olvasó most egy hazánkban egyelőre ritkaságszámba menő témával foglalkozó könyvet tart kezében. A szituációs – építészeti bűnmegelőzés ugyanis, amellyel foglalkozik, a bűnmegelőzés egy külföldön mindinkább előtérbe kerülő ága. Jelentősége abban rejlik, hogy a bűncselekményt ott próbálja megelőzni, ahol előállhat, vagyis elsősorban a nagyvárosokban, ahol a bűncselekmények túlnyomó része (70-80%-a) megtörténik. Ehhez az egyébként nélkülözhetetlen rendőrség-önkormányzat-civil szervezeti együttműködés, valamint a lakosság bevonása mellett a prevenciót új szempontból – az épített környezet bűnelkövetésre gyakorolt hatásait vizsgálva – közelíti meg. Ezt a komplex szemléletet tükrözi vissza a kötet szerzőinek szakmai hovatartozása, hiszen található közöttük jogász, kriminológus, szociológus és semmiképpen sem utolsó sorban mérnök is.
A munka apropójául az Európai Unió AGIS programja által támogatott, nemzetközi összefogásban megvalósult, az épített környezet szerepét a lakótelepi bűncselekmények megelőzésében vizsgáló ún. Crime Prevention Carousel [CPC – Sharing good practices in Crime Prevention based on the evaluation of rehabilitative schemes in the rehabilitation areas in Member and Accessiant State. Röviden: Crime Prevention Carrousel (JAI/2004/AGIS/164), azaz Bűnmegelőzési körhinta] szolgált. Ebben a lakótelepek bűnözési helyzetét, és az adott környezet átalakíthatóságát, mint prevenciós eszközt vizsgáló nemzetközi projektben olyan, a szituációra és az arra adható válaszokra fókuszáló kutatási anyag született, amelynek rövidített változatát tartja kezében az olvasó.

[OKRI-Etoprint Kft., Budapest, 2008]


 

kerezsi isrd2.1

Kerezsi Klára – Parti Katalin (szerk.):

Látens fiatalkori devianciák

Fiatalkori devianciák egy önbevalláson alapuló felmérés tükrében
– „ISRD-2”


Intézetünk 2005-ben bekapcsolódott a nemzetközi önbevalláson alapuló vizsgálatba (International Self-Report Delinquency Study - ISRD). Ennek eredményeként 2006-ban 2200, 13–15 éves (7., 8., valamint 9. évfolyamra járó) kisdiákot kérdeztünk meg életvezetési szokásaikról – iskolával, lakókörnyezettel kapcsolatos viszonyukról, a családi és baráti kapcsolatok milyenségéről, az ezekkel összefüggésben elkövetett devianciákról, valamint uralkodó értékszemléletükről. A korábbi ISRD-kutatások szerint – és ezt jelen kutatásunk is alátámasztja – alapvetően három tényező gyakorol hatást a bűnelkövetés/deviancia alakulására: (1) az életkor, (2) a baráti társaság, és (3) az alkoholfogyasztás. 
Kutatási eredményeink szerint a megkérdezett diákok még a büntethetőségi életkori határ elérése előtt valósították meg első bűnelkövető és jogsértő magatartásukat: a belépési életkor általában a 12-14 éves korra tehető. Az elkövetés valószínűsége az életkorral növekszik. A szülői kontroll kielégítőnek mondható – a gyerekeknek hetente többször is családi programban van részük – a baráti társaságnak azonban nagyobb a szerepe a szabadidő-eltöltésben, mint a családnak. A családhoz kötödés csökkenése általános tendencia, sok a látszólag ép, de gyenge integratív erővel bíró család. A családi kötőerő hiánya leginkább a vagyon elleni cselekményekkel kapcsolatban jelentkezik: azok a fiatalok, akik elkövettek már vagyon elleni cselekményeket, inkább kötődnek barátaikhoz, mint szüleikhez. Az alkoholfogyasztás már kiskamasz korban jelentős méreteket ölt, szórakozási formaként jelenik meg. Ezzel szemben a drogfogyasztás megnyugtatóan elenyésző. Kutatásunk üzenete az, hogy az elkövetők alacsony életkora miatt a megelőzési programoknak egy fiatalabb életkort is meg kellene célozniuk. Nagyobb figyelmet kellene szentelni az oktatási intézményekre telepítendő megelőzési programoknak.

[ELTE ÁJK–OKRI, Budapest, 2008]


 

A 2003. évi országos latenciakutatás eredményeit bemutató kötetsorozat:

Aldozatok1 borito   Aldozatok2 borito    Victims1 borito    Victims2 borito 

 

Irk Ferenc (szerk.):

Áldozatok és vélemények

I–II. kötet

Tartalom – első kötet
Tartalom – második kötet 

 

Ferenc Irk (ed.):

Victims and Opinions

Vol. I–II

Table of Contents – Vol. I
Table of Contents – Vol. II 

 [OKRI, Budapest, 2004]


A kötetek teljes terjedelmükben az alábbi linkeken tekinthetők meg:

[Az anyagok letöltése a fájlok méretére tekintettel időigényes lehet!]


» Áldozatok és vélemények, I. kötet

» Áldozatok és vélemények, II. kötet

» Victims and Opinion, vol. I.

» Victims and Opinion, vol. II.

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 21. péntek, 07:24:51.