eu zaszlo


Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció?

A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai

101014783 — CRITCORA ‘Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption’ című projekt (101014783 – CRITCOR) az Európai Unió HERCULE III program keretében, 2021. január 1. és 2022. március 31. között valósul meg.


A projekt célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miképpen viszonyul egymáshoz a korrupció társadalmi fogalma és a büntetőjog által korrupcióként meghatározott bűncselekmények köre; egyszersmind releváns kérdés az is, hogy ezek milyen indikátorok alapján írhatók körül. Fontos ugyanis tudni, hogy hol van a határ a jog által megfogalmazott és üldözött, illetve a társadalom által elfogadott korrupció között.

A projekt négy pilléren nyugszik:

1 A kick off meeting (az első megbeszélés) keretében a résztvevők kérdőívek alapján elemzik a korrupció fogalmát, formáit, mérését, szereplőit és nyelvezetét.
2 A második tanácskozáson (ún. workshop keretében) a szakemberek az első megbeszélés témáit dolgozzák fel az előadások mélyreható és közös elemzése révén. Ez alkalommal a korrupció részletesebb megvitatásra kerül sor, így mélyebb betekintést kapunk a témába.
3 A projekt harmadik pillére egy tréning gyakorlati szakemberek számára, amelynek során az ún. word cafe módszert alkalmazzuk. A szakemberek négy ország korrupciós jogeseteit dolgozzák fel annak érdekében, hogy a büntető igazságszolgáltatás számára fontos szempontokat megállapítsák.
4 A zárókonferencia a projekt négy pillérének az eredményeit foglalja össze. A zárókonferencia idejére két tanulmánykötet (online formában) és egy kézikönyv (online és nyomtatott formában) jelenik meg.


A workshopon, a tréningen és a zárókonferencián egy a magas szintű korrupciót vizsgáló korábbi tanulmánynak (amit az OKRI készített 2018-ban) és egy kisebb új kutatásnak az eredményeit (amelyet a projekt tagjai végeztek) metaanalízis módszerével vitatják meg a résztvevők. Az elemzés az EU pénzügyi érdekei védelmének elveivel összhangban zajlik.

A projektben hozzávetőleg 270 fő vesz részt, illetőleg profitál annak eredményeiből: gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, kutatók, politikai döntéshozók. Azonban az együttműködés ennél sokkal szélesebb hazai és nemzetközi közönséget céloz meg, hiszen a projekt eredményeinek széles körű terjesztése a kiadványok és a kézikönyv révén valósul meg, melyek a gyakorlati szakemberek mindennapi munkáját segítik. A szakmai folyóiratokban publikált tanulmányok, valamint a projekt honlapján közölt információk szélesebb szakmai (és akár laikus) közönséghez is eljuttatják a közös munka eredményeit.


A projektről részletesen az alábbi honlapokon olvasható bővebb információ:
http://hu.critcor.okri.hu
http://critcor.okri.hu

 


 

LEZÁRULT PROJEKTEK

 
balkancrim logo

 

Balkan Criminology Network

 

2017-ben az a megtiszteltetés érte hazánkat, hogy az éves szakmai tanácskozás Budapesten, az Országos Kriminológiai Intézetben kerül megrendezésre a viktimológia témakörében. 
A konferencia címe: „Victimology and Victim Protection in the Balkans” (Viktimológia és áldozatvédelem a Balkánon”)

A konferencia részletes programja megtekinthető ITT


A Max-Planck Partner Group for ‘Balkan Criminology’ – rövidítve Balkan Criminology Network (a Balkán Régió Kriminológiai Hálózata) – 2013-ban alakult meg a Zágrábi Jogtudományi Egyetem és a Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law együttműködésében. A Hálózat létrehozásának célja az volt, hogy a régió kriminológusai között termékeny párbeszéd folyjon, és a térség egyetemi tanárai, kutatói közös, regionális kutatásokat szervezzenek. Komoly igény mutatkozik ugyanis a kutatási potenciál összekapcsolására, illetőleg a kívülről jövő kezdeményezések befogadására, hiszen a számos tevékenység és projekt töredezetten, egymásról nem tudva működik a Balkán régióján belül. Ráadásul a térséget kriminológiai aspektusból korábban egy szakmai fórum sem képviselte, holott a földrajzi – és bizonyos mértékben – politikai hasonlóságok szükségessé teszik a közös gondolkodást, kiváltképpen a kriminológia tudományterületén.

A Balkan Criminology tevékenysége során a közép-kelet-európai összehasonlító elemzéseket szorgalmazza. A kriminológiai vizsgálatok 2014-ban kezdődtek, különböző – összehasonlítható – témák köré csoportosítva az elemzéseket. Elsőként a kriminológia tudományának és oktatásának feltérképezése volt a feladat. A következő évben a Balkán büntetés-végrehajtási kérdései, 2016-ban pedig az erőszakos bűnelkövetés problémái kerültek a fókuszba. Az alakuló ülésnek és az első éves konferenciának a Zágrábi Egyetem, a 2015-ös második éves konferencián Szarajevói Egyetem, a 2016-os tudományos rendezvénynek pedig Bukarest adott otthont.

További információ:

http://balkan-criminology.eu/

♦♦♦♦♦♦

marginlogo                                                                                                                     horizon

  

TACKLE INSECURITY IN MARGINALIZED AREAS – 653004

___________________________________________________________________ 

  

A MARGIN projekt

 

2015 és 2017 között az Országos Kriminológiai Intézet részt vett A bűnözéstől való félelem kezelése marginalizálódott területeken (angolul: Tackle Insecurity in Marginalized Areas, rövidített nevén: MARGIN) című nemzetközi kutatási projektben, mely az EU Horizon 2020 program támogatásával valósult meg. A projektben a Barcelonai Egyetem vezetésével összesen 7 partnerintézmény dolgozott együtt (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Università di Milano–Bicocca, EuroCrime, University College London TNS BMRB, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales), az OKRI munkatársai mellett spanyol, katalán, olasz, angol és francia kutatók. A megvalósításban az OKRI részéről dr. habil. Barabás A. Tünde osztályvezető, dr. Windt Szandra tudományos főmunkatárs, Koplányi Gergely tudományos segédmunkatárs és Szigeti Ákos statisztikus vett részt.

A projektindító megbeszélésre (kick-off meeting) 2015 májusában, Barcelonában került sor, melyet azóta további két tematikus – a kutatás elméleti hátteréhez, illetve a Delphi módszeren alapuló kérdőív-kidolgozáshoz kapcsolódó – találkozó, a terepmunkára való felkészítő tréning, illetve az Európai Bizottságnak tartott félidei- és záró beszámoló követett.

A kutatás a biztonságérzet négy dimenzióját vizsgálta:

  • objektív dimenzióját (az áldozattá válást)
  • szubjektív dimenzióját (a bűnözéstől való félelmet)
  • társadalmi-gazdasági dimenzióját (a szociális sérülékenységet)
  • valamint társadalmi-földrajzi dimenzióját (a környék hatását).

A bűnözéstől való félelem és a biztonságérzet konceptualizálása után a kutatás az aktuális bűnözési trendek, illetve az országonkénti áldozattá válási kérdőívek adatainak elemzésével folytatódott. Ezt követte a 6 nyelven (angolul, spanyolul, katalánul, franciául, olaszul és magyarul) elérhető MARGIN kérdőív összeállítása, amely Olaszországban egy 15.000 fős mintán, illetve további 4 városban (Barcelonában, Londonban, Párizsban és Budapesten) 100-100 fős mintákon került lekérdezésre. Az antropológiai terepmunka további fázisaiban az öt országban összesen 50 mélyinterjú, illetve 10 fókuszcsoportos interjú lekérdezésére került sor, a hathónapos résztvevő megfigyelés mellett.

A projekt alapeleme volt az állampolgárok bevonása a biztonsággal kapcsolatos kutatásba, mint

  • az információ első számú forrásai (az antropológiai terepmunka során): segíthetnek megérteni az áldozattá válás és a biztonságérzet meghatározó tényezőit;
  • a bűnözéstől való félelem csökkentésére irányuló – a kutatás folyamán összegyűjtendő – jó gyakorlatok célpontjai;
  • az aktív szerepet igénylő kutatási stádiumok résztvevői (pl. fókuszcsoportos interjúk során): megoldási javaslatokat készítettek elő.

A magyar terepkutatás, illetve a projekt többi stádiumában való közös munka elvégzése mellett Intézetünk volt felelős a projekt népszerűsítéséért és eredményeinek felhasználásáért, valamint vezető szerepet töltött be a 2017 áprilisában Budapesten megtartott nemzetközi konferencia megszervezésében és lebonyolításában.

A konferenciára a világ 18 különböző országából több mint 130 kutató, döntéshozó és szakember érkezett, hogy megismerje a projekt eredményeit és részt vegyen az azokkal kapcsolatos eszmecserében. A háromnapos angol nyelvű konferencia során az előadások és beszélgetések kimondottan a biztonsági problémák felismerésével és kezelésével kapcsolatos jó gyakorlatok, illetve a biztonságérzet növelésére irányuló megoldások megosztására irányultak.

 

 

PoMigra – Political motivated crime in the light of current migration flows

„Politikailag motivált bűnözés a jelenkori migrációs trendek tükrében”


A Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) eredményes pályázata nyomán a „Politikailag motivált bűnözés a jelenkori migrációs trendek tükrében” címmel kezdődött nemzetközi kutatási együttműködésben 8 ország vett részt. A nemzetközi vizsgálatban a BKA munkatársainak irányítása alatt Csehország, Belgium, Görögország, Hollandia, Ausztria, Olaszország és hazánk működtek együtt. A projekt magyar résztvevői a BKA személyre szóló meghívása alapján dr. Póczik Szilveszter és dr. Sárik Eszter voltak, mindketten az OKRI képviseletében.

A PoMigra projektben folyó kutatás 2017-től 2019-ig tartott. A projekt az EENeT (Európai Terrorizmus Szakértői Hálózat) elkülönített kutatócsoportjaként tevékenykedett. A kutatás célja annak feltérképezése volt, hogy vannak-e közös politikai és kriminológiai tendenciák a vizsgált európai uniós tagállamokban, amelyek a migráció hatására következtek be.

A kutatás elsődleges feladataként – a migráció számszerűsített tendenciáinak felmutatásán túl – azoknak a bűncselekményeknek a statisztikai vizsgálatát és tudományos elemzését tekintette, amelyek a migránskérdéssel bármilyen módon kapcsolatba hozhatók.

 

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

január 25.

Előadó: Tilki Katalin

Az állatok büntetőjogi védelmének kérdései
A védett és fokozottan védett állatok elleni mérgezések

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. január 27. péntek, 09:16:34.