A legfőbb ügyész
13/2012. (VI. 15.) LÜ
utasítása

az Országos Kriminológiai Intézet szervezetéről és működéséről

 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. §

(1) Az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) az ügyészség tudományos és kutató intézménye.
(2) Az OKRI elnevezése:
     a) angolul: National Institute of Criminology,
     b) németül: Staatliches Institut für Kriminologie,
     c) franciául: Institut National de Criminologie,
     d) oroszul: Goszudarsztvennüj Insztitut Kriminologii.
(3) Az OKRI
     a) székhelye: 1122 Budapest, Maros u. 6/a.,
     b) hivatalos pecsétje: Magyarország címere, Országos Kriminológiai Intézet Budapest körfelirattal,
    c) emblémája: sötétkék négyzet bal alsó sarkából fehér és narancs betűkkel induló OKRI felirat, egyes felületeken kiegészítve a jobb felső sarokból induló Országos Kriminológiai Intézet elnevezéssel.


2. §

Az OKRI feladata a bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika, a büntetőjog-tudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése és a kutatási eredményeknek a gyakorlati munkában való hasznosítása.

 

II. Fejezet

Az OKRI szervezete, vezetése és működése


3. §

Az OKRI szervezeti egységei:
     a) Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály,
     b) Büntető Jogtudományok Osztálya,
     c) Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya,
     d) Költségvetési és Gazdálkodási Osztály,
     e) Titkárság.

4. §

Az OKRI vezetői:
     a) az igazgató,
     b) az igazgatóhelyettes,
     c) az osztályvezetők,
     d) az osztályvezető-helyettesek,
     e) az irodavezető.

5. §

Az igazgató az OKRI-t az igazgatóhelyettes, továbbá az osztályok vezetőinek közreműködésével irányítja. Azokat a hatásköreit, amelyeket jogszabály vagy legfőbb ügyészi utasítás nem utal a kizárólagos hatáskörébe, a vezetőkre részben vagy egészben átruházhatja.


6. §

(1) A jogszabályokban és legfőbb ügyészi utasításokban meghatározott hatáskörökön kívül az igazgató hatáskörébe tartozik:

a) az alaptevékenység, valamint az alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
b) az ügyészségi alkalmazottak munkájának hatékony szervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a munkaköri leírások jóváhagyása,
c) a legfőbb ügyész által átruházott munkáltatói jogkörök gyakorlása,
d) a feladatok gyorsabb és eredményesebb teljesítése érdekében eseti munkacsoportok, kutatási csoportok szervezése, kutatásvezetési megbízások adásával,
e) egy-egy témakörben az ügyrendben meghatározottak szerint ügyintéző szakértői hálózat működtetése kutatók részvételével,
f) a munkaterv alapján a működés, a tudományos és kutató tevékenység irányítása, az egyes osztályok és kutatási csoportok részletes tervfeladatainak meghatározása, azok végrehajtásának ellenőrzése,
g) a tudományos és kutató tevékenység magas színvonalú megvalósítása érdekében tanácsadó testületek létrehozása,
h) a szervezeti és működési szabályzat keretein belül a tevékenységre vonatkozó igazgatói utasítások adása,
i) az OKRI képviselete a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben, közvetlen kapcsolattartás minden belföldi hatósággal és szervvel, valamint külföldi tudományos intézményekkel,
j) pályázatok benyújtása, kutatási szerződések megkötése – pénzügyi kötelezettség-vállalás esetén a legfőbb ügyész előzetes engedélyével és a Legfőbb Ügyészség gazdasági főigazgatójának ellenjegyzésével –, továbbá ezek szakmai, pénzügyi felügyelete,
k) a kutatási programoknak az ügyészségi vezetőkkel és alkalmazottakkal való ismertetése,
l) a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése és működtetése,
m)

a gazdálkodás megszervezése, ezen belül:
ma) az éves költségvetési tervjavaslat összeállítása, valamint a költségvetési beszámolási és zárszámadási kötelezettség teljesítése,
mb) gazdálkodás a megállapított költségvetési előirányzattal,
mc) a gazdálkodás folyamán szükségessé váló pótelőirányzatok, előirányzat-módosítások, átcsoportosítások felügyeleti szervnél történő kezdeményezése, 
md) a használatba adott vagyon rendeltetésszerű működtetése,
me) a pénzügyi-gazdasági közérdekű adatok, az információ-szolgáltatás biztosítása,
mf) a számviteli rend és bizonylati fegyelem biztosítása,
mg) a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör, valamint a teljesítés-igazolás, továbbá a belső ellenőrzés rendjének kialakítása.

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt hatáskörökben a kiadmányozási jogkört az igazgató gyakorolja.

 
7. §

(1) Az igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik:

a) az igazgató akadályoztatása esetén, illetőleg, ha az igazgatói tisztség nincs betöltve, a működés biztosítása érdekében az igazgató hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, ideértve a munkáltatói jogkörök gyakorlását is,
b) az igazgató megbízása alapján – az általa meghatározott keretek között – a gazdálkodási tevékenység előkészítésében, megszervezésében, kidolgozásában és felügyeletében való részvétel,
c) az igazgató utasítása szerinti előterjesztés előkészítése a legfőbb ügyész jogkörébe tartozó ügyészségi alkalmazottak kinevezésére, besorolására,
d) az igazgató megbízása alapján – az általa meghatározott keretek között – az OKRI képviselete a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben,
e) részvétel az OKRI hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, ezen belül közvetlen kapcsolat tartása a belföldi hatóságokkal és szervekkel, valamint a külföldi tudományos intézményekkel,
f) részvétel a Tudományos Tanács elé kerülő kérdések előkészítésében és kidolgozásában,
g) az igazgató által meghatározottak szerint részvétel a szervezeti egységek felett gyakorolt irányító és ellenőrző munkában.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a kiadmányozási jogkört az igazgatóhelyettes gyakorolja. 


8. §

Az osztályvezetők az igazgató és az igazgatóhelyettes irányítása alatt végzik a kutatási terv rájuk vonatkozó részeinek, továbbá az igazgató által meghatározott egyéb programoknak, terveknek a részletes kidolgozását, valamint ezek végrehajtásának irányítását, ellenőrzését. E körben az osztályvezetőket kiadmányozási jog illeti meg.


9. §

(1) Az igazgató mellett tanácsadók működhetnek.
(2) Az igazgató munkáját titkárság segíti, amelyet az irodavezető irányít.
(3) A tanácsadók és az irodavezető feladatait az igazgató határozza meg.
(4) Az OKRI munkáját Tudományos Tanács segíti.

 

III. Fejezet

Az OKRI osztályainak feladatköre


Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály

 
10. §

Az osztály feladata

a) kriminológiai kutatások végzése a kriminológia elméletének továbbfejlesztése és gyakorlatban alkalmazható intézkedések kidolgozása céljából,
b) a bűnözés kérdéskörének átfogó tanulmányozása; beleértve a bűnözés és különféle megjelenési formáit, továbbá a bűnözéshez szorosan kapcsolódó deviáns jelenségek morfológiai, etiológiai, profilaktikai, viktimológiai és egyéb jellegű kutatását,
c) a bűnözés visszaszorítására és megelőzésére szolgáló állami és társadalmi intézkedések hatékonyságának vizsgálata, ilyen tárgyú kutatások végzése, javaslatok elkészítése, jogszabályok kezdeményezése, a bűnözés csökkentése és megelőzése céljából a büntetések, intézkedések és végrehajtásuk hatékonyságának kutatása,
d) a bűnözés visszaszorítására és megelőzésére alkalmas módszerek kidolgozása és általánosítása,
e) a bűnözés társadalomra különösen veszélyes fajtáinak elemzése, gyakorlat-orientált kutatási programok végzése,
f) a bűnözés, a bűnelkövetés, valamint az áldozattá válás alakulásának mérésére alkalmas, elsősorban statisztikai, szociológiai és pszichológiai módszerek, eszközök és intézkedések kidolgozása és hatékonyság-elemzése.

 

Büntető Jogtudományok Osztálya


11. §

Az osztály feladata

a) a büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jog egyes intézményeinek vizsgálata, különös tekintettel a tételes büntetőjog szabályainak kritikai elemzésére,
b) jogszabálytervezetek véleményezése, illetve részvétel a jogszabály-előkészítésben,
c) ajánlások megfogalmazása az egyes bűncselekmény-kategóriák kutatási módszertanának részletes kialakítására,
d) egyes országok büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jogi szabályainak, intézményeinek összehasonlítása,
e) kriminalisztikai kutatások folytatása a nyomozástan rendszerének, a bizonyításelméletnek, továbbá egyes kriminalisztikai ajánlásoknak a továbbfejlesztésére,
f) a krimináltaktika eszközeinek és módszereinek fejlesztésére irányuló kutatások,
g) új felderítési és bizonyítási módszerek, valamint taktikai eljárások elméleti megalapozása és azoknak a gyakorlat rendelkezésére bocsátása,
h) a bűnüldöző és az igazságszolgáltatási szervek felkérésére állásfoglalás büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jogi, nemzetközi büntetőjogi és kriminalisztikai kérdésekben.

 

Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya


12. §

Az osztály feladata

a) a kutatások szervezési és módszertani támogatása körében
aa) kutatás-módszertani kérdések tanulmányozása, más tudományterületek metodikájának adaptálása a bűnözés jelenségvilágának vizsgálatához, új kutatás-módszertani technikák kidolgozása,
ab) módszertani tanácsadás és közreműködés az OKRI kutatási programjainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában (kérdőívkészítés, matematikai-statisztikai feldolgozás stb.),
ac) kriminálstatisztikai tevékenység (adatgyűjtés, -kezelés, -feldolgozás, -szolgáltatás) folytatása az OKRI kutatói, az ügyészi szervek és – külön megállapodás alapján – külső megrendelők számára; az egységes nyomozó hatósági, vádképviseleti és ügyviteli statisztikai rendszereket illetően a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztályaival egyetértésben,
ad) továbbképzési programok módszertanának kialakítása, szervezése,
ae) pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése;
b) a dokumentációs tevékenység keretében
ba) kiadványok (tanulmány- és ismeretterjesztő kötetek, egyéb tájékoztatók) megjelentetése,
bb) dokumentációs és bibliográfiai nyilvántartó munka végzése,
bc) az OKRI tevékenységi körébe tartozó szakkönyvtár és folyóirattár, archívum fenntartása és fejlesztése, az OKRI könyvtárának működtetése,
bd) tanfolyamok szakanyaggal történő ellátása, illetve szakirodalomra vonatkozó felvilágosítás adása,
be) a Legfőbb Ügyészség és az ügyészségek által kért dokumentációk, tanulmányok részükre rendelkezésre bocsátása, azokról tájékoztatás nyújtása,
bf) intézményi megkeresések intézése,
bg) az OKRI tevékenységének az Interneten való megjelenése, ennek keretében az intézeti honlap rendszeres frissítése;
c) szakmai, intézményi kapcsolatok kialakítása, fenntartása s ennek keretében kapcsolattartás elsősorban
ca) az ügyészségekkel és az igazságszolgáltatás más intézményeivel,
cb) a belföldi és külföldi kutató és társ-intézményekkel,
cc) szakmai társaságokkal, alapítványokkal és más, szakmai szempontból fontos szervezetekkel;
d) a szervezési feladatok körében
da) a közbiztonság és a biztonságérzet javítása érdekében felvilágosító programok kezdeményezése, közreműködés a közbiztonságért felelős intézmények prevenciós projektjeiben, a kapcsolatok folyamatossága, valamint a tudományos tapasztalatcsere céljából,
db) szakmai látogatások, tanulmányutak megszervezése és irányítása,
dc) az OKRI továbbképzés szervezése,
dd) önállóan, illetve bel- és külföldi partnerekkel közösen nemzeti, valamint nemzetközi fórumok, konferenciák szervezése, az intézeti szereplés előkészítése és irányítása,
de) posztgraduális képzési feladatok ellátása, ideértve a programok szervezését, az előadók felkérését, valamint a kiadványok szerkesztését is,
df) az ügyészek és a kutatók bel- és külföldi publikációs tevékenységének elősegítése érdekében: a szerkesztés, a fordítás, valamint a kiadóval való kapcsolat megszervezése, bonyolítása,
dg) az OKRI eredményeinek megismertetése,
dh) sajtóanyagok elkészítése, tájékoztatók szervezése, amit a közvetlen vezetőnek be kell jelenteni.

 

Költségvetési és Gazdálkodási Osztály


13. §

Az osztály feladata

a) az éves költségvetés tervezetének összeállítása,
b) a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolók, adatszolgáltatások elkészítése, és – az igazgató jóváhagyása után – a Legfőbb Ügyészség gazdasági főigazgatóságára történő felterjesztése,
c) gazdasági vonatkozású intézkedések előkészítése, illetve ilyen döntések kezdeményezése,
d) az előirányzat felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség szerint előirányzat-módosítási javaslat előkészítése,
e) a szerződésen alapuló kutatási tevékenységgel összefüggő nyilvántartások vezetése és az elszámolások elkészítése,
f) az épület-üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a vagyon változásával kapcsolatos feladatok ellátása,
g) az OKRI által végzett értékesítések kiszámlázása,
h) kötelezettség-vállalás nyilvántartás vezetése,
i) a könyvvezetési feladatok ellátása, a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás vezetése,
j) házipénztár működtetése,
k) az OKRI közbeszerzéssel kapcsolatos feladatainak ellátása,
l) a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
m) közreműködés az épület-beruházással, felújítással és karbantartással kapcsolatos üzemeltetői feladatokban,
n) az irodatechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
o) a balesetelhárítási, tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása,
p) külső szervek felé teljesítendő, gazdálkodással összefüggő jelentések, statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése.

 

IV. Fejezet

A Tudományos Tanács


14. §

A Tudományos Tanács

a) részt vesz az OKRI fő célkitűzéseinek a meghatározásában és ellenőrzi megvalósulásukat,
b) tanácsaival segíti az OKRI igazgatóját,
c) megvitatja az OKRI kutatási feladatait, munkatervét, valamint az igazgató éves munkáról szóló beszámolóját.


15. §

A Tudományos Tanács tagjait – a legfőbb ügyész jóváhagyásával – az igazgató négyévi időtartamra kéri fel a tudományos életben, a gyakorlati jogászi munkában kifejtett tevékenységükre, illetőleg a központi közigazgatási szerveknél betöltött tisztségükre tekintettel.


16. §

(1) A Tudományos Tanács évenként legalább egyszer ülésezik, összehívásáról az igazgató gondoskodik. A Tudományos Tanács üléséről az igazgató a legfőbb ügyészt tájékoztatja. A Tudományos Tanács ülésein az igazgató elnököl.
(2) Az igazgató a Tudományos Tanács ülésére a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettest, az igazgatóhelyettest és az osztályvezetőket meghívja. A Tudományos Tanács munkájában való közreműködésre – a tagjain és az állandó meghívottakon kívül – az igazgató más személyeket is felkérhet.

 

V. Fejezet

Vegyes rendelkezések


17. §

(1) Az OKRI évente vagyonnyilatkozatra kötelezett ügyészségi alkalmazottai:

a) az igazgató,
b) a Költségvetési és Gazdálkodási Osztály vezetője.

(2) A nyilatkozattételi kötelezettségre az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.


18. §

A kutatási tervben szereplő feladatokon túl a Legfőbb Ügyészség és az OKRI – a legfőbb ügyész jóváhagyásával – feladat-finanszírozási megállapodásokat köthet. Amennyiben a feladat ügyészségi forrás biztosítását is igényli, ahhoz a jóváhagyásra történő előterjesztést megelőzően a gazdasági főigazgató fedezet-igazolását be kell szerezni.


19. §

(1) Az OKRI a feladatainak ellátásához szükséges forrásokat – a legfőbb ügyész jóváhagyásával – kiegészítheti a következők szerint:

a) külső megbízókkal a Ptk. 412. §-a szerinti kutatási szerződéseket, illetőleg az e feladatkörbe tartozó tevékenységekre megbízási szerződéseket köthet,
b) előzetes engedélykérést követően, a Költségvetési és Gazdálkodási Osztály vezetőjének ellenjegyzésével részt vehet a feladatkörébe tartozó vagy tevékenységét érintő pályázatokon és azok elnyerése esetén a pályázat kiírójával a pályázati összeg felhasználásáról szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződések teljesítésének megszervezése az igazgató vagy az általa kijelölt vezető hatáskörébe tartozik.


20. §

Tudományos publikációt és tudományos előadás tartását a közvetlen vezetőnek be kell jelenteni. Az igazgató elrendelheti, hogy egyes közleményeket az OKRI nevében tegyenek közzé.


21. §

(1) Ez az utasítás 2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az Országos Kriminológiai Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2008. igazgatói utasítás hatályát veszti.

 

Dr. Polt Péter s.k.,
legfőbb ügyész

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.